Home / ข่าวทั่วไทย / ธอส.อนุมัติแล้ว รายได้ 1 หมื่น กู้ได้เลย 1 ล้าน ผ่อนเริ่มที่ 2,500

ธอส.อนุมัติแล้ว รายได้ 1 หมื่น กู้ได้เลย 1 ล้าน ผ่อนเริ่มที่ 2,500

เปิดให้ลงทะเบียนกันได้แล้วจ้า สำหรับ บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่อ Two-GEN สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธนาคาร ธอส. สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่เปิดโอกาสให้ผ่อนชำระได้สำหรับคน 2 รุ่น เป้าหมายหลักเพื่อช่วยลูกค้าให้มีบ้านเป็นของตนเองง่ายขึ้น โดยผู้กู้ยืมเงิน มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป จะสามารถขอ กู้ยืมเงินได้ สูงถึง 1 ล้านบาท ค่างวดต่อเดือนอยู่ที่ 3-4 พันบาท สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 70 ปี โดยพิจารณาวงเงินให้กู้จากรายได้ของบิดา-มารดา ส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ขยายเป็น 70 ปี ด้วยการนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มาเป็นผู้กู้ร่วม

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่อ Two-GEN ธนาคาร ธอส. สามารถยื่นคำขอ กู้ยืมเงิน และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัด กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน

วัตถุประสงค์ขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

เฉพาะกรณีกู้ใหม่

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

เพื่อปลูกสร้างอาคาร

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

วงเงิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

กำหนดวง เงินให้กู้ยืม สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ เงินกู้ยืม

ไม่น้อยกว่า 10 ปี และสามารถขอกู้เกิน 40 ปีได้ โดยอายุของบุตรที่กู้ร่วมเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย

คุณสมบัติยื่นขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

ประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี และขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น

บุตรที่ กู้ยืมเงิน ร่วมต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
วิธีที่ลงทะเบียนสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

สามารถสมัคร กู้ยืมเงิน ได้ที่ธนาคารธอส.ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ ธอส.

ข้อมูลเพิ่มเติมลงทะเบียนสินเชื่อ Two-GEN ธอส.คลิกที่นี่

เอกสารประกอบขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร(ถ้ามี)

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส(ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

*พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน

สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

*ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)

สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

รูปถ่ายกิจการ

สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ(กรณีซื้อ)

หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม

แบบแปลน

ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ที่มา:bang-jaab.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *