Home / ข่าวทั่วไทย / สินเชื่อเงินให้กู้ยืมไม่เกิน 300,000 บาท ผ่ อนนาน 7 ปี

สินเชื่อเงินให้กู้ยืมไม่เกิน 300,000 บาท ผ่ อนนาน 7 ปี

สำหรับใครที่กำลังมองหาบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืมเพื่อเพิ่มความคล่องทางการเงินหรือในการใช้จ่ายต่างๆ ทางธนาคารออมสิน ให้ลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วยบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมไทรทองอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืมที่รองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะใช้จ่ายในการท่ องเที่ยวใช้จ่ายในการซื้อรถใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลหรืออื่นๆ ก็กู้ได้สบายๆ ทุกคน

จุดเด่นสินเชื่อเงินให้กู้ยืมไทรทองอเนกประสงค์ออมสิน

-เพื่อการอุปโภคบริโภค

-เพื่อไถ่ถอนจำน องจากสถาบันการเนอื่น(ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

-เพื่อใช้ในการประกอบอา ชีพที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินเชื่อเงินให้กู้ยืมไทรทองอเนกประสงค์ออมสิน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ดังนี้

-ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินห ลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร

-ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด

-ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

ดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้กู้ยืมออมสิน

-เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระสินเชื่อเงินให้กู้ยืมไทรทองอเนกประสงค์ออมสิน

ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือ นที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

-สินเชื่อเงินให้กู้ยืมไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

-สินเชื่อเงินให้กู้ยืมเกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ ออมสิน

-เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืนต้องไม่เกิน 65 ปี

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับ ระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

-เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป

-เป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่

หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป

-เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

-เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสินมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

-ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น

และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่าน เข้า-แกได้สะดวก

ที่มา:bang-jaab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *