Home / สาระน่ารู้ / คืนนี่อย่าลืม ท่องบทสวดก่อนจบปี บทสวดมนต์ก่อนนอน ได้ผลดีทันตาเห็น

คืนนี่อย่าลืม ท่องบทสวดก่อนจบปี บทสวดมนต์ก่อนนอน ได้ผลดีทันตาเห็น

สำหรับในวันนี้ เรียกได้ว่าเป็นวันสุดท้ายของปี หากผู้ใดสวดมนต์ภาวนา บทสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และสิ่งที่ได้ทำและล่วงเกินผู้อื่น จงโปรดขอยกโทษ อโหสิก ร ร มให้กับตนเอง เพื่อที่จะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในปีถัดไป ตลอดทั้งปีมีแต่ความดีความชอบ คุณงามความดีเกิดขึ้นในทุกๆวันด้วยเถิด เมื่อทำการสวดมนต์ภาวนาจบเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมที่จะบอกบุญให้ผู้อื่น เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองด้วยนะคะ

บทอธิษฐานขออโหสิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม ก ร ร มใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้า ได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองก ร ร มต่อกันอีกเลย

แม้แต่ก ร ร มใด ที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร ม ให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตร กับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรก ร ร ม ต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยาก ลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบ ด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ ลงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

คำอธิษฐานอโหสิก ร ร ม ข้าพเจ้า (ให้บอกชื่อตนเอง และนามสกุล) ขออโหสิก ร ร ม ก ร ร มใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้าก ร ร มและนายเวร จงอโหสิก ร ร ม ให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองก ร ร มต่อไปเลย แม้แต่ก ร ร มที่ใครๆ ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้า ขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระพุทธเจ้า เป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรก ร ร มต่อไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ คำขอขมาโทษ (ก ร ร มไม่ดี) ก ร ร มไม่ดีอันใดที่ข้าพเจ้า (บอกชื่อของตนเอง) ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ขอจงโปรดยกโทษ ให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบากเข็ญใจ อั น ต ร า ยทั้งหลาย จงเสื่อมสูญสิ้นไป ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้ สมปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ (อธิษฐานตามที่ปรารถนา) คำขอขมาและอธิษฐานจิต (สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ

ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ

สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี) หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอถอนความอ า ฆ า ตความพยาบาท และคำส า ป แ ช่ งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำส า ป แ ช่ งของปวงชนของเจ้าก ร ร ม ขอให้พ้นจากน ร กภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *