Home / ข่าวทั่วไทย / ออมสินช่วยเหลือ ผู้มีบัตรสวัสดิการ 50,000 บาท

ออมสินช่วยเหลือ ผู้มีบัตรสวัสดิการ 50,000 บาท

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืมโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ปล่อยให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กู้ยืมเงินได้ 50,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 5 ปี ช่วยปรับมาตราฐานชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกู้ง่าย สามารถไปขอกู้ที่ธนาคารออมสินได้ทันที สำหรับเอกสารและคุณสมบัติต่างๆ สามารถอ่านได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลย เราไปดูรายละเอียดกันได้เลย

คุณสมบัติผู้ขอกู้เงิน 50,000 บาท

เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ถือสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

มีสัญชาติไทย และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้คืน จะต้องไม่เกิน 70 ปี

มีการประกอบอาชีพ

มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้

วงเงินให้กู้ยืม

ให้กู้ได้รายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาคืนเงินกู้

3 ปี และสูงสุด 5 ปี

หลักประกันการขอสินเชื่อ

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันในการขอเงินกู้

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสินเชื่อ

เอกสารการขอกู้เงิน

ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใช้สำเนาทะเบียนบ้าน

ใช้สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารแสดงรายได้ ในการประกอบอาชีพ และสมุดบัญชีเงินฝาก และเอกสาร รายรับ รายจ่าย (หากมี)

รูปถ่ายสถานที่การประกอบอาชีพ

ผู้ที่สนใจ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *