Home / ข่าวทั่วไทย / ช้างไทยเงินกู้ให้สูงถึงรายละ 50,000 บาท

ช้างไทยเงินกู้ให้สูงถึงรายละ 50,000 บาท

โครงการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมดีๆจากสถาบันช้างไทย เงินกู้ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลให้พี่น้องประชาชนทุกอาชีพสามารถยื่นใบสมัครขอกู้ยืมเงินได้ โดยโครงการ สินเชื่อบุคคล ช้างไทยเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ยตามจำนวนเงินกู้ตามจริงคือหากยืมไม่เกิน 5 หมื่นบาทผู้มีสิทธิ์ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือนนั่นเอง

มีวงเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ 8,000 – 100,000 บาท หากท่่านติด บูโรแบล็คลิส ก็สามารถยืมได้ไม่เกิน 30,000 บาท

ก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมสำหรับผู้กู้อีกด้วย รายละเอียดเพิ่มติม มีดังนี้

สินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน

ช้างไทย เงินกู้เราให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายเราเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากพิโกไฟแนนซ์ และ พิโกพลัส

จากกระทรวงการคลัง ช้างไทย เงินกู้ ยึดหลักการให้บริการ สิน

เชื่อด้วยความสุจริต ไม่เอาเปรียบผู้กู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง

อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราด อกเบี้ยตามก ฏหมายกำหนด(ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ

1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาทและเป็นเงินกู้แบบลดต้นลดดอก

วงเงินกู้ที่อนุมัติ

–ตั้งแต่ 8,000 บ. – สูงกว่า 100,000 บ.

หมายเหตุ ช้างไทย เงินกู้ ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆก่อนการโอนเงินกู้ ท่านจะได้รับโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มจำนวน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรืออาชีพอื่นๆ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังนี้

บริษัท ช้างไทย เงินกู้

ขั้นตอนการยื่นกู้

1 ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครสินเชื่อ ได้ที่นี่

2 ผู้ขอสินเชื่อ ”ช้างไทยเงินกู้” ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี

2.อายุงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป

3.มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป

4.มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือ สงขลา

5.มีเงินเดือนโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาตเท่านั้น

6.มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือ เอกสาร เครดิตบูโร ที่มีสถานะปกติ และ ไม่มีประวัติการค้างชำระ

7.ยินยอมให้หักเงิน จากบัญชีเงินเดือน เพื่อชำระค่างวด

8.บริษัทต้องมีฐานะ ทางการเงินที่มั่นคง ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้

ช้างไทย เงินกู้

อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป

มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป

ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร

บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1.สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนา ทะเบียนบ้าน

3.สำเนา หน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และ บัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชี เงินเดือนเข้า (ถ้ามี)

4.หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆ ที่รับรองอายุงานได้ เช่น

ช้างไทย เงินกู้

บัตรพนักงาน ที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือ วันออกบัตร

สัญญาจ้างงาน

สลิปเงินเดือน ที่มีวันที่เริ่มงาน หรือ สลิปเงินเดือน ที่มีอายุเกิน 1 ปี

หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้

5.สเตทเมนท์ บัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ บัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้ (ถ้ามี) (ขอจากแอป หรือ ที่เว็บของธนาคารได้)

6.ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

7.เอกสารตรวจสอบ เครดิต บูโร ตัวจริง (ถ้ามี) ในกรณีผลัดกันกู้ ผลัดกันค้ำ ใช้เอกสารคนละ 2 ชุด

หมายเหตุ เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อ จะไม่สามารถรับคืนได้ และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ทันที หากท่านไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีหลักประกัน ดังนี้

1.สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน

2.คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีไม่มีเอกสารเครดิตบูโร) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี หรือ

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรือ

ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี

ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 2 ท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *