Home / ข่าวทั่วไทย / ออมสิน ยืมได้ 50,000 บาท ผ่อน 1,388 ต่อเดือน อนุมัติทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำประกัน

ออมสิน ยืมได้ 50,000 บาท ผ่อน 1,388 ต่อเดือน อนุมัติทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo)หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้บริการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”ผ่าน Mobile Banking(MyMo)

คุณสมบัติผู้กู้

–เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน / ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

-เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ

-เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

จำนวนเงินให้กู้

-ทุกอาชีพให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนสูงสุดไม‹เกินรายละ 50,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

-สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1.อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)

2.อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้คิดเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตาม 1. อีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

หลักประกันการกู้เงิน

-ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

-ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

-บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ

-แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

การแจ้งผลการพิจารณา

-ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน MyMo ภายใน 24 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center 1115

ที่มา:khao-d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *