Home / ข่าวทั่วไทย / สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Loan ให้ยืม 30,000 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Loan ให้ยืม 30,000 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Loan ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง -ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน -วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท -รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ) -ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท

รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)ผ่อนสบาย

กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

1.สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี

2.มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

3.มีอายุงานที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป หรือผ่านระยะเวลาทดลองงาน (เลือกระยะเวลาที่มากกว่า)

4.มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (1 ชุด)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)

3.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน

4.สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

5.สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

สามารถสมัครสินเชื่อได้ที่นี่ https://cl.accesstrade.in.th/004ntz001ax8 ลิงค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *