Home / ข่าวทั่วไทย / สินเชื่อแคชจอย ให้ยืม 20,000 – 500,000 ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อแคชจอย ให้ยืม 20,000 – 500,000 ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อแคชจอยให้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำให้ยืมเงิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนสินเชื่อที่ได้รับ โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน ได้สูงสุดถึง 60 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับพนักงานประจำ

1.อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)

2.รายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป

3.อายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไป

4.มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

5.มีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับพนักงานประจำ

1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

2.เอกสารแสดงรายได้

–สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อม สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

–หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

–วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท

–อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เริ่มต้น 18% ต่อปี

–โอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร

–ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน

ลิงค์ขอสินเชื่อ https://cl.accesstrade.in.th/006wjx001ax8

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *