Home / ข่าวทั่วไทย / ได้เฮ เผยจะให้เงินผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาท

ได้เฮ เผยจะให้เงินผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาท

เมื่อวันที่20ก.ย.พรรคไทยสร้างไทยออกแถลงการณ์ว่าตามที่ปรากฏ ข่าวจากสื่อมวลชนว่าคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ใหม่)

ครั้งที่1/2564เมื่อวันที่14ก.ย.64มีข้อหารือเรื่องการกำหนด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

โดยมีแนวโน้มว่าจะจ่ายเบี้ยยังชีพเฉพาะกลุ่มคนยากจนรวมทั้งมีข่าวว่าการจ่ายเงิน

เบี้ยยังชีพเกิดการล่าช้านั้นพรรคไทยสร้างไทยไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว

เนื่องจากคนไทยทุกคนล้วนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

ในฐานะพลเมืองที่เสียภาษีให้กับรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม

นับตั้งแต่แรกเกิดและอยู่มาจนอายุครบ60ปีดังนั้นการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ

จึงมิได้เป็นการสงเคราะห์จากรัฐหากแต่เป็นสิ่งที่รัฐพึงกระทำเพื่อตอบแทนคุณความดีที่

คนไทยคนนั้นได้เสียภาษีให้กับรัฐบาลมาแล้วถึง60ปี

ยิ่งไปกว่านั้นในการดำเนินการที่ผ่านมารัฐบาลได้ผิดนัดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่

มีอัตราเพียงเดือนละ600-1,000บาท/เดือนนอกจากจะเป็นการทำลายกำลังซื้อ

ของประชาชนอันสำคัญของการบริโภคภายในแล้วยังจะทำให้ประชาชนและนักลงทุน

ต่างไม่เชื่อมั่นในฐานะทางการคลังของรัฐบาลซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของประเทศในภาพรวมอีกด้วย

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรจ่ายให้กับผู้สูงอายุทุกคน

ที่แจ้งความประสงค์อยากเข้าร่วมโครงการฯโดยเสมอภาคเพราะเป็นเงินที่มาจาก

ภาษีอากรของประชาชนทุกคนอันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา27ที่บัญญัติว่า

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ส่วนผู้สูงอายุรายใดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้โดยไม่ประสงค์จะ

เข้าร่วมโครงการก็ต้องถือเป็นการเสียสละที่รัฐจะต้องยกย่องและตอบแทน

ความคุณความดีในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้การดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่สำคัญของพรรคฯโดยหากได้เป็นรัฐบาล

พรรคไทยสร้างไทยจะดำเนินนโยบายบำนาญประชาชนโดยจะจ่ายเงินให้กับ

ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้พอยังชีพเดือนละ3,000บาท

ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอที่จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี

และไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานคนไทยทุกคนที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเป็นผู้ที่ได้

กระทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลาถึง60ปีแล้ว

รัฐมีหน้าที่ต้องตอบแทนคุณความดีด้วยบำนาญอันเป็นการให้เกียรติกับประชาชน

เช่นเดียวกับข้าราชการที่ทำงานจนเกษียณไม่ใช่ด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ที่เสมือนการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ดังเช่นที่รัฐบาลคิดจะดำเนินการอยู่อย่างไรก็ตาม

ไทยสร้างไทยไม่เห็นด้วยจ่ายผู้สูงอายุเฉพาะคนจนชี้หากได้เป็นรัฐบาลจะให้เดือนละ3,000บาท

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *