Home / ข่าวทั่วไทย / ออมสิน ปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ไม่ต้องจ่ายต้นเเละดอก 6 เดือน

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ไม่ต้องจ่ายต้นเเละดอก 6 เดือน

ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ปล่อยกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องช่วงโควิด-19 โดยผ่อนปรนให้ใช้หลักทรัพย์หลายประเภทมาค้ำประกันเงินกู้ได้ ใช้บ้าน ที่ดิน สวนไร่นา หรือคอนโดที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนสูงสุด 25 ปี ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-24 ผ่อนชำระเพียงล้านละ 5,500 บาทต่อเดือน

หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR ของธนาคารออมสินเท่ากับ 6.245%) หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เพียง 4.914% ต่อปี ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องได้รับอนุมัติและทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จึงได้รับเงื่อนไขพิเศษดังกล่าว โดยยื่นกู้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *