Home / ข่าวทั่วไทย / ออมสินให้ยืมเงินผ่านบัตรคนจน 50,000 ไม่ต้องค้ำ

ออมสินให้ยืมเงินผ่านบัตรคนจน 50,000 ไม่ต้องค้ำ

มีเฮ ผู้ถือบัตรคนจน ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่น ไม่ต้องมีคนค้ำเมื่อ วันที่ 14 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์

การแพร่ระบาด ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในหลายภาคส่วน

ทั้งประเทศ รัฐบาลได้ออกมาตรการทางการเงิน ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยการ

ปล่อยสินเชื่อประชารัฐ ผ่านธนาคารออมสินภายใต้โครงการ

ธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีคนจน ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถ

กู้เงินผ่านธนาคารออมสินได้ง่ายง่าย วงเงินกู้ 50,000 บาท

โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75 ต่อเดือน

รัฐบาลจะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ

โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเพื่อเสริมสภาพคล่อง บรรเทาความเดือดร้อน

และเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อประคับประคองให้ผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ -สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี -มีการประกอบอาชีพ

มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้ = 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ -อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ -ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน –ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม -ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้ -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก

เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี) -รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *