Home / ข่าวทั่วไทย / ไทยพานิชย์ เปิดลงทะเบียน สินเชื่อธุรกิจ อนุมัติใน 30 นาที

ไทยพานิชย์ เปิดลงทะเบียน สินเชื่อธุรกิจ อนุมัติใน 30 นาที

สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์เรื่องการทำธุรกิจ หรือธุรกิจที่ต้องการทุนหมุนเวียน วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน รู้ผลอนุมัติไว ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน ในการขอสินเชื่อ โดยธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ก็สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ ทุกสาขา

จุดเด่น

เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ

เพื่อใช้เป็นเงิทุนหมุนเวียนของธุรกิจ

เพื่อซื้อสินทรัพที่ใช้ในธุรกิจ

ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท

ในกรณีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 3 ปี วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

รายละเอียด สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)

ใบอนุญาตประกอบกิจการ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์

เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้

นิติบุคคล

สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน

บัญชีรายขื่อ/หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด

เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี

เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้

เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน

คุณสมบัติ:นิติบุคคล หรือเจ้าของกิจการมีประสบการณ์ในธุรกิจ 6 เดือนขึ้นไป

วงเงินสูงสุด:3 ล้านบาท

ผ่อนชำระนานสูงสุด:72 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น:MRR +8% ต่อปี

ประเภทวงเงิน:วงเงินกู้ระยะยาว

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้

สมัครขอสินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกันคลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *