Home / ข่าวทั่วไทย / ไม่ต้องไปธนาคารสินเชื่ออิ่มใจให้ยืม 100, 000 บาท

ไม่ต้องไปธนาคารสินเชื่ออิ่มใจให้ยืม 100, 000 บาท

เปิดยืมผ่านเเอป MyMo สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคา รออมสินช่วยรา ยละ 1 เเสน

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม

ปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ“สินเชื่ออิ่มใจ”ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน

ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี

เเละยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งเเต่วันที่

11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

เเนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

เเนบรูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อ

เป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการเเละการเป็นเจ้าของ

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็ปไซด์ ธนาคารออมสิน

ได้หลังจากลงทะเบียนเเล้วภายใน 5 วันทำการ

คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่เเอป MyMo

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด

100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นเเละ

ดอกเบี้ย 6 งวดเเรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่

31 ธันวาคม 2564 คาดจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการประมาณ 40,000 ราย

วงเงินสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 50,000 บาท

หาบเร่ เเผงลอย ปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านเเบบเคลื่อนที่ได้เช่น

หาบเร่ เเผงลอย รถเข็น เป็นต้น สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่ อผ่อนปรนของ

รัฐบาลที่มีอยู่ ได้เเก่มาตรการสินเชื่อสู้ภัย Cv โดยธนาคารออมสินสนับสนุน

สินเชื่อวงเงิน 10,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี

ปลอดชำระเงินต้นเเละดอกเบี้ย 6 เดือนเเรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หรือโครงการอื่นๆ ที่ธนาคารออมสินดำเนินการเอง เช่น สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food เป็นต้น

ที่มา:khao-d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *