Home / ข่าวทั่วไทย / สานฝันทุกอาชีพ ธ.ก.ส. ให้ยืม 200,000 เพื่อรายย่อย ดอกต่ำ ผ่อนเบาๆ 15 ปี สมัครง๊ายง่าย ได้รับเงินไว

สานฝันทุกอาชีพ ธ.ก.ส. ให้ยืม 200,000 เพื่อรายย่อย ดอกต่ำ ผ่อนเบาๆ 15 ปี สมัครง๊ายง่าย ได้รับเงินไว

หลายธนาคารเห็นความสำคัญที่จะช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่น่ากังวล โดยล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดโอกาสให้พี่น้องคนไทยและลูกค้าของทางธนาคารเอง สามารถยื่นเรื่องขอกู้ภายใต้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นเงินทุนหมุนเวียน รายละเอียดข้อมูลดังนี้

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย – ธ.ก.ส.

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้แต่ละราย

วงเงิน

พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้เงินกู้ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้และหลักประกัน

ระยะเวลาการกู้

1 -15 ปี

วัตถุประสงค์

เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพอิสระ

กำหนดชำระคืน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งชำระภายใน 12 เดือน พิเศษสูงสุด 18 เดือน

เพื่อเป็นค่าลงทุน ส่งชำระภายใน 15 ปี พิเศษสูงสุด 20 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

บุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์เพียงพอที่จะดำเนินกิจการที่ขอกู้

มีถิ่นที่อยู่และสถานประกอบอาชีพที่แน่นอนติดต่อได้

เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

หลักฐานการชำระภาษี (ถ้ามี)

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก (Statment) ย้อนหลัง 6 เดือน

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *