Home / ข่าวทั่วไทย / ติดบูโรกู้ยืมได้ 8,000 – 100,000 บาท สมัครสินเชื่อ ช้างไทยเงินกู้

ติดบูโรกู้ยืมได้ 8,000 – 100,000 บาท สมัครสินเชื่อ ช้างไทยเงินกู้

สินเชื่อช้างไทยเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อทางกฎหมายและสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาต Pico Finance และ Pico Plus จากกระทรวงการคลัง เป็นธรรมและถูกต้องที่จะไม่โกงและใช้ประโยชน์จากสัญญาเงินกู้ราคาถูกของผู้กู้ อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บคืออัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย

รายละเอียดสินเชื่อช้างไทย

–วงเงินกู้มีตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาท หมายเหตุ: สินเชื่อช้างไทยไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ก่อนโอนเงินกู้ เราจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ครบถ้วนโดยไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ

–หากผู้กู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโรหรือแนบมากับเครดิตบูโรเราจะพิจารณาวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท หากผู้กู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ให้แสดงเอกสารของเครดิตบูโรและ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติการชำระล่าช้า

–เงินกู้ลดดอกเบี้ย

–ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ก่อนโอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

–อายุของผู้กู้ต้องมีอายุระหว่าง 20-50 ปี

–ผู้กู้ต้องทำงานมาหนึ่งปีแล้ว

–ผู้กู้ที่ติดสำนักงานสามารถเป็นเครดิตบูโรที่มีเอกลักษณ์ปกติเท่านั้น

–เงินเดือนของผู้กู้ต้อง 10,000 บาทขึ้นไป

–ผู้กู้ต้องมีที่อยู่หรือทำงานในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา

–ผู้กู้จะต้องจ่ายค่าจ้างเฉพาะธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ กรุงไทย กรุงศรี ธนาคารไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนาคารธนชาตเท่านั้น

–ผู้กู้ต้องมีผู้ค้ำประกัน

–ผู้กู้ต้องยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด

–ผู้กู้ต้องทำงานในบริษัทนายจ้างและมีฐานะการเงินที่มั่นคง (ตามมาตรฐานของสินเชื่อช้างไทย)

วิธีการสมัครสินเชื่อจากผู้ติดสินเชื่อช้างไทยกู้บุโรสามารถกู้คืนได้

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบริการสินเชื่อช้างไทยในจังหวัดของคุณ นำแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกและลงนามแล้ว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครคลิกที่นี่) รวมถึงเอกสารรับรองของผู้ยืมและผู้ค้ำประกันในซองปิดผนึก แล้วส่งอีเมล์มาที่ บริษัท โบส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ) เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หลักประกันเงินกู้

ทะเบียนเงินเดือนเป็นหลักประกัน

ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นญาติหรือคู่สมรส (หากกู้ไม่เกิน 30,000 บาท) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

–เงินเดือนพนักงานรายเดือนอายุ 20-50 ปี หรือข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรือผู้รับบำนาญอายุต่ำกว่า 65 ปี

–อายุงาน 1 ปีขึ้นไปในงานปัจจุบัน

–เงินเดือนสุทธิ 10,000 บาทขึ้นไป

–เงินเดือนเข้าบัญชีธนาคาร

–ฐานะการเงินของบริษัทนายจ้างมีเสถียรภาพ (ตามมาตรฐานของสินเชื่อช้างไทย)

–ใช้เอกสารหลักประกันเดียวกันกับผู้ขอสินเชื่อ/ผู้ขอสินเชื่อ

ที่มา:money.facekhao.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *