Home / ข่าวทั่วไทย / วิธีลงทะเบียน “สินเชื่อออมสิน” อายุ 20 ปีขึ้นไป ยืมได้สูงสุด 3 แสน

วิธีลงทะเบียน “สินเชื่อออมสิน” อายุ 20 ปีขึ้นไป ยืมได้สูงสุด 3 แสน

ธนาคารออมสินเปิดตัว “สินเชื่อเพื่อการสร้างงาน” เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิค นักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าแฟรนไชส์สำหรับคนขับรถสาธารณะและร้านค้าปลีกต่างๆ สามารถขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพได้ หรือเสริมความคล่องตัวในอาชีพ
ทรัพย์สินของผู้ขอสินเชื่อ

1.มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.มีที่อยู่อาศัยและธุรกิจบางแห่ง

3.ไม่ใช่ลูกจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือผู้อำนวยการธนาคารออมสินของรัฐบาล

รายละเอียดสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย: 3.99% ต่อปี ตลอดระยะเวลาเงินกู้ (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : สูงสุด 5 ปี (60 งวด) รวมระยะเวลาผ่อนผันการผ่อนชำระ (เงินต้นและดอกเบี้ย) สำหรับ 6 งวดแรก เริ่มตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าบัญชีจะปิดหรือครบสัญญา

หลักประกันเงินกู้

1.วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

2.เงินกู้ส่วนเกิน 100,000-300,000 บาท และผู้ค้ำประกันส่วนบุคคลต้องมีรายได้อย่างน้อย 10% ของวงเงินกู้

จำนวนวงเงินให้กู้

วิธีการสมัครสินเชื่อเพื่อการสร้างงานจากธนาคารออมสิน

–ใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือคลิกที่นี่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-JBMY

–การลงทะเบียนถูกต้องและครบถ้วนโดยกรอกข้อมูล

–เพื่อยืนยันตัวตน เลือกปุ่มลงทะเบียน แล้วรอธนาคารติดต่อกลับ

ที่มา:khao-d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *