Home / ข่าวทั่วไทย / สินเชื่อ SME ธนาคาร กสิกร ให้ยืม 1 ล้านบาท

สินเชื่อ SME ธนาคาร กสิกร ให้ยืม 1 ล้านบาท

เชื่อได้ว่าจากสถานการต่างๆที่ผ่ามานั้นทำให้หลายๆคนหลายๆคนหลายๆกิจการได้รับผลกระทบกันอย่างมากในตอนนี้ซึ่งสำหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวต่างได้รับผลกระทบกันแทบทั้งสิ้น

ซึ่งในส่วนของสถานการที่ดีขึ้นมาเป็นลำดับในตอนนี้ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินที่จะลงทุนเพิ่มเหมือหมุนเวียน เพื่อป้องกันความเสี่ยงตรงนี้สำหรับการลงทุนนั้นดีกว่าเงินในกระเป๋าของเราเองแน่นนอนหากวงเงินก้อนนั้นเป็นของ ธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดกสิกร

ประเภทวงเงิน:วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ SME

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย / นิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย

2.อายุ 20 – 70 ปี

3.ระยะเวลาประกอบธุรกิจ ขั้นต่ำ 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

1.บุคคลธรรมดา

2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

3.สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล)

4.สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

5.เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนาภ.พ.30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)

6.รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)

7.สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน)

8.เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)

2.สำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)

3.สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือโทร 02-8888822

หรือที่ เว็ปไซค์ของธนาคารกสิกรไทย

ที่มา:class2go.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *