Home / ข่าวทั่วไทย / ยืมเงินออมสินไม่ผ่าน มา ธ.ก.ส. สินเชื่อ New Gen Hug ผ่านง่าย ไม่ต้องไปธนาคาร

ยืมเงินออมสินไม่ผ่าน มา ธ.ก.ส. สินเชื่อ New Gen Hug ผ่านง่าย ไม่ต้องไปธนาคาร

เช็คเงินประกันรายได้ข้าว ปี 64 65 งวด ที่ 9 เงินส่วนต่างข้าวล่าสุด ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร chongkho.inbaac.com เช็คเงินเกษตรกร 2564 ล่าสุด วันนี้ – โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 รอบที่ 1 ล่าสุด คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 292564 เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.64 เห็นชอบการกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 9)

สำหรับ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจําวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 9) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุ วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 สําหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,149.06 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,825.03 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,886.87 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,078.39 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 8,494.99 บาท

เช็คเงินส่วนต่างข้าว ปี 64 65 – ในส่วนของการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับจ่ายเงินงวดที่ 9 ในวันที่ 9 ธ.ค.64 ดังนี้

–ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 3,850.94 บาท

–ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,174.97 บาท

–ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,113.13 บาทฃ

–ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,921.61 บาท

–ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 3,505.01 บาท

เงินส่วนต่างข้าว งวด 9

เช็คเงินประกันราคาข้าวปี 64/65 ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

2.กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3.หากได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” หากไม่ขึ้นข้อมูล โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเช็คเงินส่วนต่างข้าวว่าได้รับแล้วหรือไม่ ผ่านแอป Farmbook ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อีกด้วย

หรือสามารถตรวจสอบว่าโอนเงินประกันราคาข้าวเข้าบัญชีแล้วหรือยังได้ที่ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

ประกันรายได้เกษตรกร 63/64

สวัสดีครับ หลังจากที่ ธนาคาร ออมสิน ได้มีการ เปิดให้กู้ยืม สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หลายคนก็ได้ทำการสมัคร และ ตั้งหน้าตั้งตารอผลอนุมัติ คนที่ผ่านก็โชคดีไป ส่วนคนที่ไม่ผ่านก็เสียใจด้วย แต่ไม่เป็นไร ยังที่อีกทาง วันนี้ เว็บไซต์ เฟสข่าว เราขอแนะนำ เป็นสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด จาก ธกส.

สำหรับสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด มีวงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุน หรือ ค่าใช้จ่าย หมุนเวียน ในการทำการเกษตร หรือป ระกอบธุรกิจ การเกษตร สมัยใหม่ ที่อาศัยเทค โนโลยี หรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน 0% ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก ใครที่สนใจ ไปติดตามดูรายละเอียดกัน

สินเชื่อ New Gen Flug บ้านเกิด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือค่าลงทุน ในการประกอบอาชีพ :

–เกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมหรือ Smart Farmer (เช่นโรงเรือนแปรรูปผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรือนอัจฉริยะควบคุมสภาพแวดล้อม)

–อาชีพบริการที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร (เช่นโดรนรับจ้างพ่นปุ๋ยพืชบริการวางระบบน้ำบริการเซนเซอร์วัดความชื่นข้าวเปลือก)

–อาชีพนอกภาคการเกษตรที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือบริการ (เช่นธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าเจ้าของธุรกิจและผู้ซื้อแฟรนไชส์ค้าส่งค้าปลีกค้าขายออนไลน์ร้านขายของชำร้านสปา)

คุณสมบัติผู้กู้

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

–เป็นเกษตรกรทายาทเกษตรกรบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี

–ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อนเว้นแต่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเพื่อกู้เงินตามโครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan SL) ให้สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้

–ผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบอาชีพอิสระหรือหลักสูตรสารพัดอาเซีพพัฒนาทักษะสร้างรายได้หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกเรนที่เชื่อถือได้หรือผ่านประสบการณ์จากหน่วยงาน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้านค้าต่างๆ

วงเงินสินเชื่อ

–วงเงินกู้เป็นไปตามความจําเป็นและแผนงานโครงการ

อัตราดอกเบี้ย

–เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เดือนที่ 1-3: ร้อยละ 0 ต่อปี, เดือนที่ 4 เป็นต้นไป: MRR*

–เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3: ร้อยละ 4 ต่อปี, ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR*

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

–ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

การชำระคืน

–กรณีกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย: กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนกรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือนนับ แต่วันกู้เงิน

–กรณีเพื่อเป็นค่าลงทุน: กำหนดเช่าระคืนเป็นรายเดือนรายไตรมาสราย 6 เดือนหรือรายปีตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้กาหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปีนับ แต่วันโดยปลอดเชำระต้นเงิน 1 ปีแรก แต่ไม่ปลอดเชำระดอกเบี้ย

หลักประกัน

–ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

–ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท

–ใช้บุคคนรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 200,000 บาท

–ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อได้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.เพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย LINE ID : @baacfamily

2.เมื่อเข้าสู่การ ลงทะเบียน ข้างต้นแล้ว กดเลือกเมนู “ขอสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด / พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” และกรอกรายละเอียดตามเมนู ที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งโครงการ

3.เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะได้รับข้อความ บอกว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จ และหมายเลขอ้างอิง จากนั้นให้รอรับนัดหมาย จากสาขาในภายหลัง เพื่อทำสัญญาต่อไป

ในกรณี ที่ไม่สามารถ ลงทะเบียนได้สำเร็จ สามารถ ติดต่อขอสินเชื่อ ได้ที่สาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปถึง 30 มิถุนายน 2564 หากมีข้อสงสัย หรือ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 555 0555

ขั้นตอนสมัคร กู้ยืมเงิน โดยรวม ขอบคุณภาพจากคุณ @ภาพิมล สุขใส

หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลย

https://www.newgenhugbaankerd.com/registration/index

ที่มา:khao-d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *