Home / ข่าวทั่วไทย / ตกงาน เช็คได้เลย สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ยืม 300,000 บาท

ตกงาน เช็คได้เลย สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ยืม 300,000 บาท

ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือ “คนตกงาน” เยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตกงาน หรือขาดรายได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ จึงจัดทำโครงการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งทางรัฐบาลให้การสนับสนุน โดยที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวงเงินชดเชยความเสียหายจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อโครงการทั้งหมดเพื่อผลักดันความสำเร็จในการช่วยเหลือ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ช่างฝีมือทุกประเภท งานศิลปะ ช่างหัตถศิลป์ หรือ ผู้ไม่ใช่ช่างฝีมือ แต่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรรับรอง วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการ แน่นอน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ ช่างทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่นnจำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชนหรือเอกสารอื่นๆตามประเภทของอาชีพ

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

หลักประกันการกู้เงิน

กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000 – 300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

จำนวนเงินให้กู้และเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน

ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

บัตรประชาชนผู้ขอกู้/ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้/ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)

รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

บัตรประชาชนผู้ขอกู้/ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้/ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)/รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

บัตรประชาชนผู้ขอกู้ / ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ / สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)

เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์/รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

บัตรประชาชนผู้ขอกู้/ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน

ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ

รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

Xpress Loan ธนาคารกสิกรไทยได้ เปิดให้ผู้ที่มีปัญหาทางการเงินสามารถทำเรื่องกู้ยืมรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ต้องเเนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เอกสารเเสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง สลิปเงินเดือน 1 เดือน อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน หรือ เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

สัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระเเล้วต้องไม่เกิน 70 ปีต้องมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไปต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันเเล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส อายุไม่เกิน 12 เดือน

ที่มา:wandeenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *