Home / ข่าวทั่วไทย / ไม่ต้องไปธนาคาร กรุงไทย Next ยืมเงินด่วน 1O,OOO บาท ชำระ 250 บาท/เดือน

ไม่ต้องไปธนาคาร กรุงไทย Next ยืมเงินด่วน 1O,OOO บาท ชำระ 250 บาท/เดือน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

–สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

–ทำสัญญา เเละตั้งวงเงินพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT

–วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

–กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

–ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท

ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ เเละจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อน

คุณสมบัติผู้กู้

–เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เเละเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคาร

–เปิดใช้งานเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน เเละมีการทำธุรกรรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

–มีธุรกรรมผ่านเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บาท

–ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, เเอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

–ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

อัตราดอกเบี้ย

–อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

–สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ :

(เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด) / 365 วัน

ช่องทางติดต่อ

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถาม ข้อมูลเพิ่ มเติม หรือเเจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้า สามารถเข้าไปดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ข้อมูลเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/483

ที่มา:khao-d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *