Home / ข่าวทั่วไทย / ธกส. ช่วยเหลือ 50,000 บาท แค่มีสมุดบัญชี สมัครง่าย ได้ทุกอาชีพ

ธกส. ช่วยเหลือ 50,000 บาท แค่มีสมุดบัญชี สมัครง่าย ได้ทุกอาชีพ

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร หรือ (ธกส.) จ่ายเงินกู้ก้อนใหญ่ผ่านสมาร์ทแคชไลน์ ลูกค้าสามารถกู้หนี้ยืมสินได้สูงสุด 50,000 บาท เพียงแค่มีสมุดบัญชีเงินฝากของทางธนาคาร กู้ง่าย ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน และหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใด สินเชื่อจากธนาคาร ธกส.เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ใช้สำหรับค่าใช้สอยรีบด่วนของครอบครัว และคุ้มครองปกป้องการคืนหนี้สินนอกระบบ กู้ได้เพียงแค่ 1 บัญชีต่อคน

ข้อจำกัด

ระบุวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน และก็สามารถเปลี่ยนวงเงินกู้ได้ตลอดอายุคำสัญญา

ตรวจดูให้มั่นใจว่าการจ่ายเงินต้นและก็ดอกเสร็จสมบูรณ์พร้อมไม่เกิน 12 เดือนตั้งแต่แมื่อวันที่ทำความตกลง

ถ้าหากลูกค้าสามารถจ่ายดอกเต็มปริมาณพร้อมค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินในปีต่อไปตามอัตราค่าดอกเบี้ยที่ทางธนาคารกำหนดได้ ทางธนาคารจะขยายช่วงเวลาชำระคืนเงินต้นที่เหลือของหนี้สินเป็น 12 เดือน

ครั้งเดียวตามรอบการจ่าย และชำระหนี้เดิม รายจ่าย – ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคิดตามอัตราค่าดอกเบี้ย 1% ของวงเงินกู้ ไม่เกิน 500 บาท และก็จะเรียกเก็บตรงเวลา 1 ปีในวันที่ลงลายลักษณ์อักษรเงินกู้ยืม และปีหน้าจะเรียกเก็บในวันที่ขยายช่วงเวลาการจ่าย และชำระหนี้ ข้างหลังการคลายจ่าย – คำนวณดอกโดยการลดดอก (อัตราค่าดอกเบี้ยที่จริงจริง)

อัตราค่าดอกเบี้ย

ตามกฎเกณฑ์ของลูกค้าแต่ละราย อัตราค่าดอกเบี้ยจะคำนวณตามระดับลูกค้า อัตราค่าดอกเบี้ยผิดนัด

คิดดอกเบี้ย (MRR+3) ของเงินต้นที่ติดหนี้ตามจำนวนเงินสูงสุดที่ ธกส. ประกาศ บวกดอกเพิ่ม (MRR+3+3) 3% ต่อปี นับตั้งแต่วันถึงกำหนดจ่าย หลักประกันเงินกู้ยืม

ปริมาณที่ดินไม่เกิน 95% ของจำนวนเงินจำนำ -2 คน รับรองไม่เกิน 300,000 บาท -1 เจ้าหน้าที่รัฐ รับประกันไม่เกิน 100,000 บาท ข้อจำกัดสินเชื่อโครงงาน

นี่เป็นบริการวงเงินพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงบัญชีเงินกู้ยืมกับบัตรATMหรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีธนาคารในแบงค์

โดยคำนวณดอกเงินกู้ยืมตามจำนวนเงินกู้จริงที่ลูกค้าเบิกได้ ดอกเงินกู้ยืมจะคำนวณจากวันที่จ่ายเงินกู้

ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธกส. ทุกสาขา หรือคอลเซ็นเตอร์ 0-2555-0555

ขอบคุณข่าวจาก ธนาคาร ธกส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *