Home / ข่าวทั่วไทย / ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนยืมรายละ 200,000 เป็นทุนสร้างอาชีพ

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนยืมรายละ 200,000 เป็นทุนสร้างอาชีพ

อีกหนึ่งบริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม ที่น่าสนใจ จาก ธนาคา ออมสิน ที่วันนี้ทางเรา เว็บไซร์ ข่าวสดจ้า ได้ยิบมาเเนะนำกัน สำหรับ สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน จาก ธนาคารออมสิน ที่มีวงเงินกู้ยืม สูงสุด ที่ 200,000 บาท เพื่อเงินทุนในการสร้างอาชีพ จะนำไปใช้หนี้ หรือใช่จ่ายเพื่อดำรงชีพ ก็ได้ตามประสงค์

สินเชื่อ ออมสิน โครงการของธนาคารเพื่อประชาชน เป็นบริการสินเชื่อกู้ยืม ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ช่วยเปิดโอกาศให้ประชาชนได้เเข้าถึงเงินทุน เพื่อนำมา ใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน หรือสามารถชำระเป็นหนี้สินอื่นๆก็ได้

สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน มีวงเงินให้กู้ยืม สูงสุดที่ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย เเละยังยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูก

สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม ที่ให้ประชาชน ที่ประสงค์อยากจะมีอาชีพ หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก อยากจะได้เงินทุนเพื่อ ขยายธุจกิจ โดยไม่ต้องเพิ่งการ กู้ยืมเงินนอกระบบ เหมาะกับการนำมาเป็นเงินทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หากสนใจดูรายละเอียดการสมัครตามนี้ได้เลย

รายะละเอียด สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชนวงเงินกู้ยืมกู้ยืมเงิน ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาทกู้ยืมเงิน ระยะยาว

วงเงิน กู้ยืมเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ยืมเงิน ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)วงเงิน กู้ยืมเงิน ตั้งเเต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ยืมเงิน ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)วงเงิน กู้ยืมเงิน ตั้งเเต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

จุดประสงค์ของสินเชื่อ

เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน

มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่เเน่นอนมีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสินเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อยเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน สามารถติดต่อได้ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสินต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ

เเละ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำวิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน

สามารถไปสมัครได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศข้อมูลเพิ่มเติมสมัคร สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน

หลักประกันเงินกู้ยืมสามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เเละเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปีเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเเน่นอน สามารถติดต่อได้ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสินค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาเเล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไข

(1)วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน ตั้งเเต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

(2)วงเงินกู้ตั้งเเต่ 50,001 -200,000 บาท

(2.1)เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน ตั้งเเต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน(2.2)เป็นผู้มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน ตั้งเเต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

2.หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ได้เเก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในเเหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น เเละมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน

3.หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้

หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของเเผงค้า / ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกันยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกเเต่งที่ติดกับตัวรถ เเละไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร เเล้วเเต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานเเล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานเเล้ว

ที่มา:khao-d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *