Home / ข่าวทั่วไทย / การไฟฟ้าแจ้งคืนเงินค่าไฟเดือนเมษายน

การไฟฟ้าแจ้งคืนเงินค่าไฟเดือนเมษายน

สำหรับมาตรการที่ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ โดยการให้ใช้ไฟฟรีเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 ล่าสุดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ประกาศเรื่อง PEA แจ้งการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าในเดือน เมษายน 2563 โดยระบุว่า ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้ชำระค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2563 แล้ว

มิเตอร์ไฟฟ้า:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอแจ้งแนวทางการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1 1 1 และ 1 1 2 ดังนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1 1 1 จะคืนเงินโดยวิธีหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับสิทธิให้ใช้ไฟฟรีเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1 1 2 จะคืนเงินโดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า

PEA:ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

วิธีตรวจสอบประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า และขนาดมิเตอร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งไทม์ไลน์ เรื่องการคืนเงินค่าไฟเดือน เมษายน สำหรับประชาชนที่ชำระไฟฟ้าไปแล้ว จะคืนเงินโดยวิธีหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ขอบคุณ PEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *