Home / ข่าวทั่วไทย / เช็กเลย สถานะลงทะเบียนเกษตรกร 15 พ.ค. เริ่มจ่าย

เช็กเลย สถานะลงทะเบียนเกษตรกร 15 พ.ค. เริ่มจ่าย

สำหรับรอคอยกันมานาน ก็ถึงคิวเกษตรกรกันแล้ว เมื่อ วันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา บริเวณท่าเทียบเรือหน้าวัดเกาะแก้ว ต กระดังงา อ บางคนที จ สมุทรสงครามนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ล่องเรือจากท่าเรือใน อ บ้านแพ้ว จ สมุทรสาคร สำรวจแม่น้ำลำคลองมาติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถขายผลผลิตได้

โดยทาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 28เมษายนได้เห็นชอบ จ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยตรงรายละ 5000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย

1.เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย

2.เกษตรกรเป้าหมาย กลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1.57 ล้านราย รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

ที่มา:varietyded.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *