Home / ข่าวทั่วไทย / ด่วน เกษตร รีบตรวจสอบรายชื่อ ยืนยันรับเงิน 5 พัน ก่อนหมดสิทธิ์

ด่วน เกษตร รีบตรวจสอบรายชื่อ ยืนยันรับเงิน 5 พัน ก่อนหมดสิทธิ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ก่อนจะส่งรายชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคัดกรองและตรวจสอบสิทธิ์ต่อไป โดยแบ่งเกษตรกรด้านพืช เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่.1

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 แล้ว ขอให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในชุมชน ตามที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

หากมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มนี้ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆอีก โดยจะเป็นรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะส่งไปคัดกรองเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอให้รอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น

กลุ่มที่.2

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ก่อนปี 2562 และยังทำการเกษตรอยู่ ขอให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในชุมชน ตามที่ตั้งแปลงปลูก เช่นกัน

หากพบว่ามีชื่ออยู่ในกลุ่มนี้ ขอให้ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยจะเป็นรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่ส่งไปคัดกรองเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอให้รอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ

กลุ่มที่.3

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เกษตรกรรายใหม่ ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หลังจากที่ปลูกพืชแล้ว 15 วัน ให้มาติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

โดยรายชื่อเกษตรกรกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่ส่งไปคัดกรองเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิจะได้รับการเงินช่วยเหลือตามโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ภายหลังจากเกษตรกรทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน และมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยกรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด ส่งให้ผู้นำชุมชน หรือ อกม. รวบรวมส่งสำนักงานเกษตรอำเภอแล้ว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ติดประกาศในชุมชน 3 วัน หรือตรวจสอบพื้นที่จริง หรือจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลต่อไป

หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ก่อน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ลดความเสี่ยง เลี่ยงการเดินทาง

ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของ cd 19 มีเป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง จำนวน 5000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ จำนวน 8.43 ล้านราย กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่เกิน 1.57 ล้านราย

ที่มา:dailyliveexpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *