Home / ข่าวทั่วไทย / เตรียมตัวให้พร้อม! คืนนี้ 2 ทุ่ม ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร 5,000 3 เดือน

เตรียมตัวให้พร้อม! คืนนี้ 2 ทุ่ม ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร 5,000 3 เดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือ “เยียวยาเกษตรกร” ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

สำหรับเกษตรกรรายใด ที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แต่มีบัญชีของธนาคารอื่น ก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ผู้จะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมเกษตรกร 10 ล้านราย ใช้งบประมาณรวม 150,000 ล้านบาท

โดย ธ.ก.ส.จะเริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.แล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ หลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” เมื่อ ธ.ก.ส.ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง จะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ จำนวน 8.43 ล้านราย กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่เกิน 1.57 ล้านราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ธ.ก.ส. https://www.baac.or.th/farmer ขึ้นข้อความ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563 www.เยียวยาเกษตรกร.com เปิดให้บริการ 7 พ.ค.2563 เวลา 20.00 น.

ที่มา:varietyded.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *