Home / ข่าวทั่วไทย / ผู้ประกันตนประกันสังคมจ่อจ่ายเบี้ยเพิ่มจาก 12.5% เป็น 28.5%

ผู้ประกันตนประกันสังคมจ่อจ่ายเบี้ยเพิ่มจาก 12.5% เป็น 28.5%

มีรายงานว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กองทุนประกันสังคมที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา 30 ปี ขณะนี้มีการนำเงินเข้ากองทุนเพียงร้อย 12.5 เท่านั้น แบ่งเป็นลูกจ้างร้อยละ 5 นายจ้างร้อยละ 5 และรัฐบาลสมทบอีก 2.5 %

แต่ในประเทศที่พัฒนามีการนำเงินเข้ากองทุนในลักษณะนี้ถึงร้อยละ 30.5 ซึ่งจะทำให้กองทุนมีเสถียรภาพ เกิดความมั่นคง และดูแลผู้ประกันตนได้แบบไม่ติดขัด

ส่วนของประเทศไทยนั้นเห็นว่าควรจะนำเข้าประมาณร้อยละ 28.5 และส่วนตัวมีความเห็นว่าควรดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างกองทุนประกันสังคม ซึ่งส่วนนี้กำลังศึกษารายละเอียด เพราะนับแต่ตั้งกองทุนมายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย

คลิป

ขอบคุณที่มาจาก อมรินทร์ ทีวี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *