Home / ข่าวทั่วไทย / 3 สิทธิพิเศษของกลุ่มใหม่ที่จะได้รับเงินในวันที่ 29 พค 63

3 สิทธิพิเศษของกลุ่มใหม่ที่จะได้รับเงินในวันที่ 29 พค 63

จากกรณี เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยความหน้ากรณีจ่ายเงินผู้พิก าร คนละ 1000 บาท จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ พม. จะดำเนินการจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.63 เป็นต้นไป

3.มาตรการช่วยเหลือ

1.ผู้ที่ได้รับเบี้ยความอยู่แล้ว จำนวนกว่า 1900000 คน จะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 แต่หากไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และ อบต. จะจ่ายเป็นเงินสด ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63

2.ผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ย จำนวนกว่า 60000 คน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พมจ. จะโอนเงินเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการโดยตรง ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63 เช่นกัน แต่หากหลังจากวันที่ 15 มิ.ย. 63 ไปแล้ว รายใดที่มีบัตรประจำตัวฯ แต่ยังไม่รับเงิน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 307

3.พักชำระหนี้ที่กู้เงินจากกองทุนฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากเดือน เม.ย.63 มีจำนวนลูกหนี้ 1.34 แสนราย มูลหนี้ 3.8 พันล้านบาท

ที่มา:mumkhao.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *