Home / ข่าวทั่วไทย / แนวทางใหม่ เพิ่มเงิน อุดหนุนเด็กเล็ก เป็น 2,000 บาท เยียวยาโควิด

แนวทางใหม่ เพิ่มเงิน อุดหนุนเด็กเล็ก เป็น 2,000 บาท เยียวยาโควิด

119 องค์กรเด็กเล็ก รวมตัวกันยื่นหนังสือ ต่อ กรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี กลุ่มชาติพันธุ์ ฯ ที่สภาผู้แทนราษฏร เสนอแนวทางใหม่ เยียวยาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

วันที่ 29 พ.ค. สำนักข่าว workpointnews รายงานว่า คณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 119 องค์กรเข้าพบมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรีฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อยื่นหนังสือเสนอเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าและช่วยเด็กเล็กในสถานการณ์โควิด-19

คณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 119 องค์กร นำโดยนางสุนี ไชยรส เสนอว่าในสถานการณ์โควิด-19 ควรเพิ่มเงินเลี้ยงอุดหนุนเด็กเล็ก ซึ่งเป็นสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว จากเดือนละ 600 บาทเป็น 2,000 บาทในระยะที่มีผลกระทบจากโควิด-19 6 เดือน เนื่องจากผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการอยู่แล้วอาจประสบความยากลำบากจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจนทำให้จำนวนเงินเท่าเดิมไม่พอในการเลี้ยงดูเด็กเล็กอีกต่อไป

นอกจากนี้ยังเสนอให้ขยายการให้สวัสดิการ จากเดิมที่ให้แต่ครอบครัวที่พิสูจน์ได้ว่ามีรายได้น้อย ขยายเป็นการให้แบบถ้วนหน้าทุกครอบครัว เนื่องจากหลายครอบครัวประสบภาวะยากจนกะทันหันจากการเลิกจ้างหรือขาดรายได้อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากต้องผ่านกระบวนการคัดกรองจะทำให้ใช้เวลานานแล้วไม่ทันการต่อความต้องการของเด็กที่เสี่ยงจะขาดอาหาร โภชนาการ และเครื่องกระตุ้นพัฒนาการทุกวัน และยังช่วยแก้ปัญหาการตกหล่นจากช่องโหว่ที่มักจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการคัดกรอง

ตัวเลขจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยชี้ว่า หากขยายความคุ้มครองสวัสดิการเด็กเล็กเป็นแบบถ้วนหน้าโดยให้คนละ 600 บาท จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2.2 หมื่นล้านบาท และหากมีการเพิ่มเงินเป็น 2,000 บาทในช่วง 6 เดือนจะใช้งบประมาณทั้งหมด 7.3 หมื่นล้านบาท

คณะทำงานยืนยันว่าเด็กเล็กในช่วงอายุ 0-6 ปี เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการรวดเร็ว หากเสียโอกาสการพัฒนาในช่วงวัยนี้ตะส่งผลไปตลอดชีวิต

“ผลการศึกษารางวัลโนเบลพบว่าการลงทุนสำหรับช่วงอายุ 0-6 ปี จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่น การลงทุนในเด็กเล็กจะได้ผลกลับคืนมาถึง 7 เท่า”

ที่มา:varietyded.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *