Home / ข่าวทั่วไทย / คลังเล็งจ่ายเยียวยา 1,000 บาท 3 เดือน สำหรับผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลังเล็งจ่ายเยียวยา 1,000 บาท 3 เดือน สำหรับผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ล่าสุดทาง brighttv.co.th ได้เผยภาพและข้อมูลว่า www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันนี้ 4 มิย. กระทรวงการคลัง มีวาระประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด19 โดย ปลัด 10 กระทรวง ซึ่งมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้ จะมีการพิจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ตกหล่นยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ คนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 3,000 บาท เพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน แต่ต้องไม่ซํ้าซ้อนกับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน

อนึ่ง จากการประเมินพบว่า ที่ผ่านมามีผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่จะได้รับความช่วยเหลือเงินเยียวยารอบใหม่ จะไม่ถึง 2 ล้านราย จากผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ 2.4 ล้านราย โดยในที่ประชุมจะพิจารณาตัวเลขดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการการใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเพื่อเห็นชอบต่อไป

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก brighttv.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *