Home / ข่าวทั่วไทย / ธกส โอนเงินช่วยเหลือรอบ 2 อีก 7.14 ล้านราย

ธกส โอนเงินช่วยเหลือรอบ 2 อีก 7.14 ล้านราย

หลังจากที่ทางภาครัฐมีมาตรการโอนเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ co vid19 หลายโครงการมากมาย และอีกหนึ่งโครงการเป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ co vid19 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือน กรกฎาคม

โดยจะมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ทุกเดือน เดือนละ 5000 บาท ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันด้วย ล่าสุดวันที่ 15 มิถุนายน มีรายงานว่า เกษตรกรจำนวนกว่า 7.14 ล้านคน ที่ผ่านการคัดกรองและได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วในเดือนที่ผ่านมา จะเริ่มได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 21 มิถุนายน จำนวน 5000 บาท วงเงินกว่า 35000 ล้านบาท

ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ซึ่งจะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 รวม 15000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อธิบายผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ธนาคารจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่วันนี้วันละ 1 ล้านราย โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์การโอนเงินได้ทางเว็บไซต์ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ในการโอนให้ครบทุกราย

ขณะที่เกษตรกรกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง และต้องเช่าที่ดินทำการเกษตร ในวันที่ 16 มิถุนายน คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และกระทรวงเกษตรฯ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในที่ประชุม เพื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับกลุ่มนี้

ซึ่งนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หากอนุมัติก็จะเร่งส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.โอนเงินโดยเร็วที่สุด

สำหรับ เกษตรกร สามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอบคุณ:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *