Home / ข่าวทั่วไทย / ข่าวดีคลังเตรียมจ่ายผู้ที่ดำเนินการไม่สำเร็จ

ข่าวดีคลังเตรียมจ่ายผู้ที่ดำเนินการไม่สำเร็จ

มีมติอออกมาแล้วค่ะเรียกว่าคลังเตรียมเสนอจ่ายเงิน 5,000 บาทกับกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก หลังคลังเตรียมเสนอจ่ายเงิน 5,000 บาทกับกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ เรียกว่าใครที่ลงทะเบี ยนไม่สำเร็จเตรียมรับเงินเลยากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อ คลังเตรียมเสนอจ่ายเงิน 5,000 บาท กับกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จจำนวน 1.7 ล้านคน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ,

ยกเลิกการลงทะเบียน,เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ล่าสุดนายลวรณแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่า“การประชุมคณะกรรมการเยียวยา 5,000 บาท ที่มีนายประสงค์พูนธเนศปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงการคลังจะเสนอตัวเลขการช่วยเหลือกลุ่ม

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคนว่ามีตัวเลขที่ผ่านการณ์คัดกรองเท่าไร ถ้าผ่านเกณฑ์จะจ่ายเยียวยา 5,000 บาทให้ 3 เท่ากับกลุ่มอาชีพอิสระ นอกจากนี้จะเสนอแนวทางการเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ยังไม่ได้

รับการช่วยเหลือเยียวยาในมาตรการอื่น 2.4 ล้านคนว่าจะช่วยอย่างไรซึ่งในการช่วยเหลือทั้ง 2 กลุ่มนั้น ต้องไม่ซ้ำซ้อนกันกับการช่วยเหลือ และเยียวยาในกลุ่มเกษตรประกันสังคมและต้องไม่เป็นข้าราชการ

ซึ่งได้สรุปในหลักการแล้วว่า หากคนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท ไปแล้วจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือละ 1,000 บาทเป็นเวลา3 อีกเพราะในหลักการต้องช่วย 1 คน 1 สิทธิ์โดยผู้สูงอายุที่มารับเงิน 5,000 บาทแล้ว

จำนวนมากโดยหลักการนี้ให้ใช้กับเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทด้วยก็จะไม่ได้รับเงิน 1,000 บาทด้วย”

ขอบคุณที่มา:igdara.in.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *