สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสินให้ยืม 200000 บาท

เป็นอีกหนึ่งวงเงินอนุมัติพร้อมใช้ หรือสินเชื่อดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ ผ่อนได้ยาว 8 ปี สมัครง่าย ได้รับวงเงินอนุมัติสูงถึง 200,00 บาท สมัครเลย เสริมสภาพคล่องทำมาค้าขาย เงินทุนไม่ขาด มีเงินหมุนเวียน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน”ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2566

สมัครใช้บริการสินเชื่อ

ธนาคารประชาชน 1040

จุดเด่น

รายได้น้อยก็กู้ได้ แถมยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัล Gift Voucher มูลค่า 200 – 500 บาท

กิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับ “ลูกค้าใหม่สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน”

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้ :

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจำ ที่ไม่เคยได้รับอนุมัติและจ่ายเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 (กรณีลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ก่อนปี 2563 และมีเงินคงเหลือมากกว่า 0 จะไม่มีสิทธิ์ใน
กิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้)

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน

เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

หลักประกันเงินกู้:

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท

เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ

เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันประเภทอื่น

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น

เอกสารประกอบการกู้ยืม:

เอกสารส่วนบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)

สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงินสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน และ

สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุด และ

เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีเอกสารมีไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 – 3 ขอเอกสารเพื่อแสดงรายได้เพิ่มเติมทดแทนได้ ดังนี้

เอกสารแสดงการนำส่งประกันสังคม ย้อนหลัง 12 เดือน (ถ้ามี) และ

หนังสือรับรอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)/แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90/91) ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี และ

หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน) (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงินสำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้รับจ้างอิสระ

สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

รูปถ่ายสินค้าและกิจการ และแผนที่ตั้งกิจการ

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

บิลซื้อ-ขายย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) รายได้กิจการ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (เช่น สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้) (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขอหรือ https://www.gsb.or.th/

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *