Home / ข่าวทั่วไทย / กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ เฮ! ครม. ไฟเขียว อนุมัติให้การช่วยเหลือแล้ว!

กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ เฮ! ครม. ไฟเขียว อนุมัติให้การช่วยเหลือแล้ว!

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ทาง ครม.ได้มีการอนุมัติ 5 โครงการ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

โดยจะช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือและชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท (906,480,000 บาท)

โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาใน 1 เดือน ทั้งนี้กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน เตรียมรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไป

ที่มา:varietyded.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *