สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ เกรียตินาคินภัทรให้ยืมถึง 50 ล้าน

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อบ้านที่นำมาฝากกันซึ่งในส่วนของการขอสินเชื่อบ้านนั้นมีจุดประสงค์หลายอย่างไม่เมือนกันในการใช้วงเงิน ในส่วนของตรงนี้จะดีแค่ไหนถ้าสินเชื่อบ้านที่เราต้องการตอบโจทย์ในเรื่องของวงเงินอย่าง KKP Home Loan Refinance ของธนาคารเกดรียตินาคินที่อนุมัติงวงเงินสูงถึง 50 ล้านบ้าท

KKP Home Loan Refinance

ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

ดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 3.20% ต่อปี*

วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท

รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี

กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน

ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

ฟรี ค่าอากรแสตมป์

ฟรี ค่าจดจำนอง

เงื่อนไข

วงเงินคงเหลือต้องมากกว่า 500,000 บาท

บ้านต้องผ่อนกับสถาบันการเงินเท่านั้น

มีประวิติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม

ประเภทหลักประกันที่ไม่ให้บริการสินเชื่อ

บ้านไม้

บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้

ที่ดินว่างเปล่า

หลักประกันที่ยังสร้างไม่เสร็จ

หลักประกันไม่ได้ใช้เพื่ออยู่อาศัย (ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์)

หลักประกันมีสภาพเก่า ทรุดโทรมตามรายงานประเมิน หรือหลักประกันที่มีอายุปัจจุบัน 30 ปีขึ้นไป ยกเว้นหลักประกันสภาพดีตามรายงานประเมิน

หลักประกันที่มีการต่อเติมผิดแบบ ไม่มีใบอนุญาตต่อเติม ยกเว้นหลักประกันที่มีการต่อเติมที่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก

หลักประกันที่ผู้กู้กับผู้ขายมีความสัมพันธ์สายเลือดเดียวกัน(พ่อ/แม่/พี่/น้อง)

หลักประกันในโครงการที่ผู้กู้มีหุ้นส่วนในบริษัท

หลักประกันซึงเป็นที่ตาบอด

หลักประกันที่ไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของสิ่งปลูกสร้าง

หลักประกันที่เป็นการซื้อทรัพย์ NPA

วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ

วงเงินกู้

กรณีรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ และคอนโดมีเนียม

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

กรณีทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) กำหนดให้ทุนประกันภัย 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี

ผ่อนชำระค่างวดกับสถาบันการเงินเดิม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี

วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ

วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วัน ในช่วงวันและเวลาทำการ

*หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ฟรีค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ฟรีค่าประเมินหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี

รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)

ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เจ้าของธุรกิจ

สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป

ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

จดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนพาณิชย์

ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารแสดงตัว

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)

Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)

Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)

แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

เอกสารแสดงหลักประกัน

สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง

แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน

สัญญาเงินกู้

สัญญาจำนอง

สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารเกรียตินาคินทุกสาขา หรือ https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/loan/home-loan/kkp-home-loan-refinance

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *