สินเชื่อมอไชค์แลกเงิน เงินเทอร์โบให้ยืมสูงถึง 100,000 บาท

เอาใจสายแว้นที่กำลังสร้างตัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ สำหรับผู้ที่ใช้งานรถมอไช๕์ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในตอนนี้ ดีแน่นอน อถ้าได้วงเงินแลมรถยังมีขับกับ สินเชื่อมอไชค์แลกเงิน อีกหนึ่งสินเชื่อดีๆจากเงินเทอร์โบ ที่อนุมัติไวไม่ต้องเช็คบูโร

กู้ง่าย..อนุมัติไว

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68%

รับเงินสดทันที เต็มจำนวน

ไม่เช็กบูโร ไม่เช็กเอกสารรายได้

ไม่ต้องมีคนค้ำ

จังหวัดไหนก็จัดได้

ปิดบัญชีก่อนกำหนดไม่มีค่าธรรมเนียม

สินเชือจํานําทะเบียนรถจักรยานยนต์เปนการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลทีเปนเจ้าของกรรมสิทธิรถจักรยานยนต์โดย

มีรถจักรยานยนต์เปนหลักประกัน ทังนี ลูกหนียังสามารถครอบครองรถและใชป้ ระโยชน์ในฐานะผคู้ รอบครองรถได้

ตามปกติและลูกค้าต้องมอบเล่มทะเบียนรถไว้เปนหลักประกันพร้อมทังลงนามในสัญญาทีเกียวข้องเอาไว้ในกรณีที่

ลูกค้าผิดนัดชําระหนีบริษัทฯ จะทําการติดตามรถและนํารถออกขายเพือชําระหนีต่อไป

ลักษณะสำคัญ

จํานวนสินเชือสูงสุด 100,000 บาท (อาจมีการเปลียนแปลงตามจํานวนเงินทีได้รับอนุมัติ)

ระยะเวลาผอ่นชําระสูงสุด 36 เดือน

ผอ่นชําระรายเดือน (ทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน)

อัตราดอกเบีย ค่าธรรมเนียมใดๆ ไมเ่ กิน 24% ต่อป แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

การคิดดอกเบียแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) คือ การคิดดอกเบียรายวันจากเงินต้นคงเหลือ ทําให้ค่างวดทีชําระในชว่ งแรกถูกหักไปจ่ายดอกเบียมากกว่าเงินต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย

อายุ 20-70 ปี

มีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียน

เอกสารการสมัคร

บัตรประชาชนตัวจริง

ทะเบียนบ้านตัวจริง

เล่มทะเบียนรถตัวจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เงินเทอร์โบทุกสาขา หรือ https://www.turbo.co.th/services/motorcycle

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *