Home / ข่าวทั่วไทย / สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเกษตรกร กู้ได้วงเงินยังไม่เต็ม

สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเกษตรกร กู้ได้วงเงินยังไม่เต็ม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส C O V I D ให้แก่“เกษตรกร”ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นมา

ความคืบหน้าล่าสุด(ณ วันที่ 22 มิ.ย. 63)สินเชื่อในโครงการดังกล่าวทยอยอนุมัติให้กับเกษตรกรที่ขอสินเชื่อโดยณวันที่ 7 มิ.ย. 63 มีเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรให้ความสนใ จลงทะเบียนเพื่อรับสินเชื่ อแล้วจำนวน 2,093,554 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้นัดหมายลูกค้ามาทำสัญญาและอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว จำนวน 446,356 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 4,176 ล้านบาท

ทั้งนี้ทางธนาคารยังเปิดให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดขอสินเชื่อได้ต่อเนื่องไปจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงิน

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด สามารถขอสินเชื่อได้จนกว่าวงเงินหมดทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 ธ.ค.63

รายละเอีย ดสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย:ดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา 0.1% ต่อเดือน

กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกเริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้ดังนี้

รายเดือน 24 งวด 429.17 บาท/งวด

ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาท/งวด

ราย 6 เดือน 4 งวด 2575.00 บาท/งวด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.ลูกค้า ธ.ก.ส.เดิม

2.เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

3.อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปี

เกษตรกรที่กู้ได้

เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร

ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้(8900/TDR)แล้วหากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสามารถกู้ได้

ลูกค้ากรณีมีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ให้สอบสวนข้อมูลถึงมูลเหตุของการค้างชำระหากเกิดจากเหตุสุจริตและจำเป็นให้สามารถให้สินเชื่ อโครงการนี้ได้

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเกษตรกรหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถพิสูจน์ได้ว่าแยกการทำกินอย่างชัดเจนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้มากกว่า 1 คน

เกษตรกรที่ไม่สามารถกู้ได้

ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)ที่มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามมติครม.วันที่ 7 เมษายน 2553 ไม่สามารถกู้เงินสัญญาใหม่ได้ เนื่องจากมติ ครม.ไม่ให้ก่อหนี้สินเพิ่มเติมรวมถึงลูกค้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)ชำระหนี้แทนแล้ว

ผู้กู้เงินตามโครงการ ช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพ ร่ระบาดของโควิดกับธนาคารออมสินแล้วจะไม่สามารถขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.ได้อีกเนื่องจากเป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลผ่าน ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันดังนั้นจึงสามารถขอสินเชื่อได้จากธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้น

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1.ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE @BAAC Family เท่านั้นและรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขา

2.ธนาคารคัดกรองข้อมูลและส่ข้อมูลไปให้สาขา พร้อมกับแจ้งการนัดหมายทาง SMS

3.สาขาออกไปทำสัญญาเงินกู้สอนขึ้นทะเบียนตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ และอนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำสัญญา

4.ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส.

5.จะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.อยู่แล้ว

ขั้นตอนการขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.

สอบถามรายละเอียด

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาหรือที่ Call Center 025.550.555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *