Home / ข่าวทั่วไทย / เฮลั่น รัฐฯ อนุมัติเงินช่วยเหลือคนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ

เฮลั่น รัฐฯ อนุมัติเงินช่วยเหลือคนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ

ใครที่พลาดโอกาสรับเงินเยียวยา 5,000 ระยะเวลา 3 เดือน จากโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”ของรัฐไป ไม่ต้องกังวลแล้ว

เพราะวันนี้(23 มิ.ย.)เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า รัฐบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน(5,000 บาท)ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน ที่ทางรัฐฯ ตรวจสอบความซ้ำซ้อน

แล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท(906,480,000 บาท)

โดยรัฐฯ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาใน 1 เดือน

ที่มา:varietyded.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *