Home / ข่าวทั่วไทย / ประกันสังคม จ่ายเงินชดเชย 5,000 บาท ให้กับคนที่มีเงินเดือนไม่ถึง 8,100 บาท

ประกันสังคม จ่ายเงินชดเชย 5,000 บาท ให้กับคนที่มีเงินเดือนไม่ถึง 8,100 บาท

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ส่งหนังสือถึงนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เพื่อขอรับเงินงบประมาณช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน 86,128 คน ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ 62% ของค่าจ้างรายวัน เนื่องจากผู้ประกันตนกลุ่มนี้ทำงานไม่ถึง 26 วัน จึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท

สำนักงาน ประกันสังคม จึงส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน หรือ 15,000 บาท เช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยนายอุตตมลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนกลุ่มนี้และส่งกลับมาแล้ว ซึ่งสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ได้ภายใ น 10 วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“สำนักงาน ประกันสังคม ได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อให้ช่วยเหลือจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง 5,000 บาท เช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน เพราะถือเป็นผู้เสียภาษีเหมือนกัน โดยสำนักงานประกันสังคมจะใส่เงินให้ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือจะขอใช้เงินสนับสนุนของภาครัฐ

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาให้แล้ว คาดว่าประกันสังคมจะสามารถจ่ายเงินได้ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะส่งผลให้ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยคนตกงานในช่วงนี้ได้ครบทุกคน” ม.ร.ว.จัตุมงคลกล่าว

สำหรับกรณีที่นักวิชาการประเมินว่า แรงงานในระบบประกันสังคมเสี่ยงตกงาน 7 ล้านคนนั้น ม.ร.ว.จัตุมงคลกล่าวต่อว่า ตัวเลขดังกล่าวน่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดการณ์เท่านั้u ส่วนสิ้นปี 2563 ตัวเลขผู้ว่างงานจะเป็นเท่าไหร่คงต้องมาดูกันต่อไป

แต่สำนักงานประกันสังคม ขอยืนยันว่ายังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดื อดร้อ นแน่นอน โดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที 160,000 ล้านบาท และเบื้องต้นประเมินว่าจะใช้เงินไม่ถึง 100,000 ล้านบาท

โดยปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนไปแล้ว 863,323 ราย รวมเป็นเงิน 13,297.246 ล้านบาท เป็นการสะท้อนว่าปัญหาของแรงงานส่วนหนึ่งได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคม สามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุนกว่า 600,000 ล้านบาท ออกมาใช้เพื่อดูแลแรงงานที่มีปัญหา ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปี 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือใคร?

ผู้ประกันตนตามมารตรา 33 คือ ลูกจ้าง ผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชน

โควิดมาตรา 33 ได้อะไรบ้าง

ในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ยังคงทำงานอยู่ ให้ลดอัตราเงินสมทบจาก 5% หรือสูงสุด 750 บาทต่อเดือน เหลือ 1% หรือ 150 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เข้าข่ายกรณีต่อไปนี้ สามารถรับเงินชดเชยรายได้กรณีว่างงานได้

ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ถูกเลิกจ้าง

รัฐบาลสั่งปิดกิจการชั่วคราว

สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงติดโรคระบาด ต้องกักตัวเอง 14 วันที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ เนื่องจากมีลูกจ้างสุ่มเสี่ยงติดเชื้อ จำนวนเงินชดเชยที่จะได้รับจากกรณีว่างงานด้วยเห ตุสุดวิสัย มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี

กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย จากเดิมให้เงินชดเชย 50% ปรับเพิ่มเป็น 62%

นายจ้างไม่ให้ทำงาน หรือต้องกักตัว 14 วัน รับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน

หน่วยงานภาครัฐสั่งหยุดกิจการชั่วคราว รับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

กรณีว่างงานเพราะลาออก หรือถูกเลิกจ้าง

ว่างงานจากการลาออก รับเงินกรณีว่างงาน 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงาน 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน

กรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 จะไม่ได้รับเงินทดแทนรายได้กรณีว่างงานจาก ประกันสังคม แต่สามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน โดยหากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

แหล่งที่มา:kiddpan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *