Home / ข่าวทั่วไทย / เงินให้กู้ยืมด่วน ธนาคาร ออมสิน ปล่อยให้กู้ 2 สินเชื่อใหม่ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด–19

เงินให้กู้ยืมด่วน ธนาคาร ออมสิน ปล่อยให้กู้ 2 สินเชื่อใหม่ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด–19

เงินให้กู้ยืม ด่วน ธนาคาร ออมสิน ปล่อยให้กู้ 2 สินเชื่อใหม่ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 แน่นอนว่าตอนนี้ บ้านเมืองกำลังมีโรคเชื้อไวรัส โควิด 19 ทางด้านธนาคารออมสิน จึงให้ขอมอบโครงการๆดีๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย เลยมีการทำการ ปล่อยสินเชื่อ 2 สินเชื่อใหม่ล่าสุด มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1.ซอฟต์โลน(เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยต่ำ)สำหรับผู้ประกอบการ

สำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non–Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด 19 วงเงิน 150,000 ล้านบาท ทางด้านของธนาคารออมสินได้ปล่อยไปให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไป ตามที่กำหนดแล้ว 14,800 ราย

คิดเป็นวงเงิน 136,800 ล้านบาท และนอกเหนือนี้ ยังได้เตรียมที่จะปล่อยมาตรการ สินเชื่อซอฟต์โลน ก้อนใหม่ใน วงเงิน 100,000 ล้านบาท และสำหรับกลุ่ม ท่องเที่ยว โดยขณะนี้ได้ ส่งเรื่องไปถึง กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว และ ในอาจได้เห็นความคืบหน้าของการช่วยเหลือในเร็วๆ นี้ เตรียม ยืมเงิน กันได้ เลยจ้า ไปดูในส่วนของ คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ กู้ยืมเงิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

–ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ให้บริการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่ สินเชี่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล ลิซซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อทะเบียนรถ

–ในรอบปีบัญชี 2562 ต้องมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการ

–กำหนด D/E Ratio ไม่เกิน 10 เท่า และมี NPLs ไม่เกิน 5.00%

–เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงและทางอ้อม

–ต้องมีมาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ในวงกว้างที่ชัดเจน และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ที่ผ่อนปรนมากกว่ามาตรการขั้นต่ำ ที่ ธปท. กำหนด

วัตถุประสงค์ เป็นการให้สินเชื่อใหม่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรค COVID-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว(L/T) จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000 ล้านบาท โดยพิจารณาตามความสามารถและความจำเป็นของกิจการ

โดยกำหนดให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของพอร์ตสินเชื่อของผู้กู้แต่ละราย ณ สิ้นเดือนก่อนการอนุมัติ โดยพิจารณาเฉพาะพอร์ตลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีสถานะปกติ และต้องไม่เกินยอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีที่บริษัทจะให้ความช่วยเหลือ

ระยะเวลาชำระเงินกู้ระยะเวลากู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย

–อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ 2% ต่อปี

–อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ออกจากโครงการ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(Soft Loan)

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19”

หลักประกันการกู้เงิน

ให้มีหลักประกัน เช่น สิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ของผู้กู้ (พอร์ตลูกหนี้) เท่ากับวงเงินกู้ โดยจดทะเบียนหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ

และ/หรือ บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือ และ/หรือ หลักประกันอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

วงเงินโครงการ

วงเงิน 70,000 ล้านบาท (ภายในวงเงิน “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 150,000 ล้านบาท”)

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวม ในโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และให้เบิกจ่ายสินเชื่อให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้ หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

หมายเหตุ:หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ“โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(Soft Loan)สำหรับผู้ประกอบการ Non – Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19” ของธนาคารออมสิน สามารถกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งสิทธิประโยชน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th

2.สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระวงเงิน 10,000 บาท

“สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000 บาท จากธนาคารออมสิน เริ่มเปิดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางของ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ท่ีผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (20 ก.ค. 63) ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าว ยังสามารถขอกู้ได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

–มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้

–มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

–สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

–ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

–ได้รับผลกระทบ “โควิด-19”

วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

หลักประกัน ไม่ต้องมีหลักประกัน

การชำระคืน ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ ระยะเวลาขอสินเชื่อ ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ ”สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ” ของธนาคารออมสิน สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ คลิกที่นี่ gsb.or.th

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ สำหรับกรอกข้อมูล โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ นอกจากสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ วงเงิน 10,000 บาท ที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว ธนาคารออมสินยังเคยปล่อย สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงิน 50,000 บาท พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 และมีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อ 50,000 บาท ตอนนี้ เต็มวงเงินแล้ว ต้องรอ หากถ้าจะขยายวงเงิน ต้องมีงบ วงเงินให้กู้ยืมเข้ามาใหม่ สำหรับคนที่คุณสมบัติยังไม่ผ่าน ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เดียวทางธนาคาร จะออกสินเชื่อมาใหม่ๆ

ขอบคุณ ที่มา กรุงเทพ ธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *