Home / ข่าวทั่วไทย / ในเดือนสิงหาคม 2563 รับเงินอีก 5,000 บาท 3 งวด

ในเดือนสิงหาคม 2563 รับเงินอีก 5,000 บาท 3 งวด

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เกือบ 6 หมื่นรายที่เข้าข่ายว่างงานตามเงื่อนไขคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำลังจะได้รับเงินชดเชยรายได้ จำนวน 5,000 บาท 3 งวดรวมเป็น 15,000 บาท

สำหรับเงื่อนไขในการรับเงินครั้งนี้ประกอบด้วย

1.ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี และทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปหรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น “พนักงานเอกชน”

2.ผู้ประกันม าตรา 33 ดังกล่าวจะต้องเพิ่งว่างงาน และจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน ภายในเวลา 15 เดือนย้อนหลังทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงิ นทดแทนระหว่างว่างงานจากกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ยังไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิดในสัดส่วน 62% ของค่าจ้างรายวัน และไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆของภาครัฐเช่นโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบางเป็นต้น

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงานในฐานะโฆษก สปส.เปิดถึงความคืบหน้าของโครงการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้ ประกันสังคมมาตรา 33 กับพีพีทีวีออนไลน์ว่า ลูกจ้างที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาทจำนวนเกือบ 6 หมื่นคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่“ยืนยันว่าขณะนี้มีข้อมูลและจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่แน่ชัดแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม”สาเห ตุเกิดจากสำนักงานประกันสังคมได้คัดแยกรายชื่อออกมาแล้ว โดยคัดกรองจากกิจการที่มาขึ้นทะเบียนรับรองขอเงิ นชดเชยให้ลู กจ้างก่อนนี้ แต่ก็มีผู้ประกันตนบางส่วน ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนทางสำนักงานประกันสังคมก็จะติดต่อขอข้อมูลกลับไป

โดยเงิน 15,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2563 สอ ดคล้องกับที่นายลวรณ แสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาณ์ไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วไปที่ส่งเงินสมทบมากกว่า 6 เดือนสามารถรับเงินทดแทนกรณีว่างงานได้ตามปกติโดยล่าสุดรัฐบาลได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนระหว่างว่างงานแก่ประกันสังคมมาตรา 33 ในกรณีที่ถูกเลิกจ้างลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรองรับผลกระท บจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

1.ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในอัตรา 70% ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไ ม่เกิน 200 วันภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน จากเดิมจะได้รับเงิ นทดแทนระหว่างว่างเงิ นกรณีถูกเลิกจ้างในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยปีละไม่เกิน 180 วัน

2.ผู้ประกันตนลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในอัตรา 45% ของค่าจ้างรายวันโดยได้รับไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลา

1.ปีปฏิทิน จากเดิมจะได้รับเงิ นทดแทนระหว่างว่างงานกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยปีละไม่เกิน 90 วันสำหรับกรณีที่ ประกันสังคมมาตรา 33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุตามข้อ 1 หรือเหตุตามข้อ 1 และ 2 เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 200 วันแต่ในกรณีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุตามข้อ 2 เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทินให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วันสำหรับผู้ประกันตนมาตราอื่นได้แก่มาตรา 39 จำนวน 1.7 ล้านรายและมาตรา 40 จำนวน 3.4 ล้านรายแม้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหมือนมาตรา 33 แต่ก็จะได้สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆแทนดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ

ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยออกจากงานไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงานปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบจำนวน 1,737,744 คนโดยผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณีดังนี้เจ็บป่วยเสียชีวิตทุพพลภาพคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ

บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ทำอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้างมีผู้ประกันตนในระบบจำนวน 3,374,151 คนโดยผู้ประกันคนมาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครอง 3-4-5 ขึ้นอยู่กับทางเลือกดังนี้เงินทดแทนการขาดรายได้ทุพพลภาพชราภาพ(บำเหน็จ)สงเคราะห์และเสียชีวิต

อ้างอิงจาก:กระทรวงการคลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *