Home / ข่าวทั่วไทย / เตรียมโอนแล้ว 15,000 กลุ่มต่อไปนี้เช็กด่วนเลย

เตรียมโอนแล้ว 15,000 กลุ่มต่อไปนี้เช็กด่วนเลย

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาเผยข่าวดี สำหรับ กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่เคยยื่นกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย

และ ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน แล้วทำให้ไม่ได้รับการชดเชยรายได้ เนื่องจาก ไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม เตรียมที่จะโอนเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบ ที่ผ่านการคัดกรองตามโครงการ เราไม่ทิ้งกัน จำนวน 59,000 ราย ภายใน 2 สัปดาห์ ถ้ากระทรวงการคลัง อนุมัติเงินมาให้

ขอบคุณที่มาจาก สำนักงานประกันสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *