Home / ข่าวทั่วไทย / เปิดรายละเอียดเยียวยาเพิ่ม 15,000 รับเงินกลางเดือนสิงหาคมไม่ต้องลงทะเบียน

เปิดรายละเอียดเยียวยาเพิ่ม 15,000 รับเงินกลางเดือนสิงหาคมไม่ต้องลงทะเบียน

หลังจากที่รัฐบาลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 กับโครงการเราไม่ทิ้งกันไปเเล้ว ล่าสุดมีโครงการใหม่มาเพิ่มสำหรับการเยียวยาเรามาเช็ครายละเอียดกันเลย

สำหรับเงื่อนไขในการรับเงินครั้งนี้ประกอบด้วย

1.ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 คือลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี เเละทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งเเต่ 1 คนขึ้นไปหรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น “พนักงานเอกชน”

2.ผู้ประกันมาตรา 33 ดังกล่าวจะต้องเพิ่งว่างงาน เเละจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน ภายในเวลา 15 เดือนย้อนหลัง

ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงินทดเเทนระหว่างว่างงานจากกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ยังไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ทดเเทนกรณีว่างงานจากเห ตุสุดวิสัยโควิดในสัดส่วน 62% ของค่าจ้างรายวัน เเละไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ของภาครัฐ เช่นโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบางเป็นต้น นางพิศมัยนิธิไพบูลย์รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.)กระทรวงเเรงงานในฐานะโฆษก สปส.

เปิดถึงความคืบหน้าของโครงการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้ ประกันสังคมมาตรา 33 กับพีพีทีวีออนไลน์ว่า ลูกจ้างที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาทจำนวนเกือบ 6 หมื่นคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ยืนยันว่าขณะนี้มีข้อมูลเเละจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เเน่ชัดเเล้วไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม”สาเหตุเกิดจากสำนักงานประกันสังคม
ได้คัดเเยกรายชื่อออกมาเเล้ว โดยคัดกรองจากกิจการที่มาขึ้นทะเบียนรับรองขอเงินชดเชยให้ลูกจ้างก่อนนี้ เเต่ก็มีผู้ประกันตนบางส่วน ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนทางสำนักงานประกันสังคมก็จะติดต่อขอข้อมูลกลับไป

โดยเงิน 15,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2563 สอดคล้องกับที่นายลวรณเเสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาณ์ไว้ก่อนหน้านี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วไปที่ส่งเงินสมทบมากกว่า 6 เดือน สามารถรับเงิน ทดเเทนกรณีว่างงานได้ตามปกติโดยล่าสุดรัฐบาลได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทดเเทนระหว่างว่างงานเเก่ประกันสังคมม าตรา 33 ในกรณีที่ถูกเลิกจ้างลาออกหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรองรับผลกระท บจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

1.ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงิ นว่างงานในอัตรา 70% ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไม่เกิน 200 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน จากเดิมจะได้รับเงิ นทดเเทนระหว่างว่างเงินกรณีถูกเลิกจ้างในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยปีละไม่เกิน 180 วัน

2.ผู้ประกันตนลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในอัตรา 45% ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน จากเดิมจะได้รับเงินทดเเทนระหว่างว่างงานกรณีลาออก หรือสิ้นสุดสัญญา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย ปีละไ ม่เกิน 90 วันสำหรับกรณีที่ ประกันสังคมมาตรา 33 ขอรับประโยชน์ทดเเทนกรณีว่างงานเพราะเหตุตามข้อ 1 หรือเหตุตามข้อ 1 เเละ 2 เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน

ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดเเทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 200 วันเเต่ในกรณีขอรับประโยชน์ทดเเทนกรณีว่างงาน เหตุตามข้อ 2 เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดเเทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วัน สำหรับผู้ประกันตนมาตราอื่นได้เเก่มาตรา 39 จำนวน 1.7 ล้านราย เเละมาตรา 40 จำนวน 3.4 ล้านราย เเม้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหมือนมาตรา 33 เเต่ก็จะได้สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ เเทนดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ

ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อนเเละนำส่งเงินสมทบมาเเล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนโดยออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งเเต่วันที่ลาออกจากงาน ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบจำนวน 1,737,744 คนโดยผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้ เจ็ บป่ วย เสี ยชีวิต ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเค ราะห์บุตร เเละชราภาพ

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ

บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์เเละไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ทำอาชีพอิสระไม่มีนายจ้างมีผู้ประกันตนในระบบจำนวน 3,374,151 คน โดยผู้ประกันคนมาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครอง 3-4-5 ขึ้นอยู่กับทางเลือกดังนี้เงินทดเเทนการขาดรายได้ทุพพลภาพชราภาพ (บำเหน็จ) สงเคราะห์เเละเสียชีวิต

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *