Home / ข่าวทั่วไทย / โครงการ ยืมเงินเพื่อเลี้ยงชีพเงินให้กู้ยืม 50,000 บาท พร้อมอนุมัติทันทีไร้ดอก

โครงการ ยืมเงินเพื่อเลี้ยงชีพเงินให้กู้ยืม 50,000 บาท พร้อมอนุมัติทันทีไร้ดอก

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.”เปิดโครงการใหม่“สินเชื่อยืมเงินพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระท บจากสถานการณ์“โควิด-19”รวมถึงปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ เเละเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อสร้างอาชีพซึ่งเปิดให้กู้ได้ทั้งกลุ่ม“เกษตรกร”เเละผู้ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

โดยสินเชื่อนี้เป็นคนละส่วนกับ“สินเชื่อฉุกเฉิน”สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 สำหรับกลุ่มเกษตรกรวงเงินสูงสุด 10,000 บาท ที่เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อมาตั้งเเต่ 15 เม.ย. 63 – 30 ธ.ค.63(หรือจนกว่าวงเงินจะหมด) เพื่อไม่ให้เป็นการสับสน“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์”รวบรวมรายละเอียดเฉพาะของสินเชื่อรุ่นใหม่อย่าง“สินเชื่อยืมเงินพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ”เเละวิธีการลงทะเบี ยนเพื่อขอยืมเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.ดังนี้

คุณสมบัติผู้ยืมเงินจากโครงการสินเชื่อเพื่อให้เงินกู้ยืม

1.เป็นเกษตรกรทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เเละหรือปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตำ่เเละเดินทางกลับภูมิลําเนาเพื่อเเสวงหาเเนวทางการประกอบอาชีพใหม่

2.ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.มาก่อน (กรณีที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าเดิม ของ ธ.ก.ส. อยู่เเล้ว

เเละยังไม่เเยกการทํากินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจนสามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจเเละกู้ได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น)

3.มีเเผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

วงเงินสินเชื่อยืมเงิน

สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

การชําระคืน

ไม่เกิน 12 เดือน นับเเต่วันกู้เว้นเเต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย ยืมเงิน

เดือนที่ 1-3 อัตรา 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดตามอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี)

หลักประกัน ยืมเงิน

–ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจํานองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจํานอง

–ใช้บุคคลตั้งเเต่ 1 คนขึ้นไปคำ้ประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

–ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาจ่ายสินเ ชื่อ ยืมเงิน

ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อให้เงินกู้ยืมเงินหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะยืมเงิน

เพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0555 หรือดูรายละเอียดสินเชื่อ

เเละข้อมูลอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) www.baac.or.th

ที่มา กรุงเทพ ธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *