Home / ข่าวทั่วไทย / สอนวิธีกู้ยืมเงินให้ผ่าน ออมสิน วงเงิน 50,000 ผ่อนเพียงเดือนละ 1,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรคนจน และผู้มีรายได้น้อย

สอนวิธีกู้ยืมเงินให้ผ่าน ออมสิน วงเงิน 50,000 ผ่อนเพียงเดือนละ 1,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรคนจน และผู้มีรายได้น้อย

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากธนาคารออมสิน ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์นี้ โดยการปเปิดให้เงินกู้ ยืมเงิน ออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละพันกว่าบาท สำหรับเงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉิน ยืมเงิน รอบที่สองของธนาคารออมสิน สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ ผู้ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์นี้ ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี

คุณสมบัติ ผู้ กู้ยืมเงิน

1.สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

2.ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

3.เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

4.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

5.มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

เงื่อนไขสินเชื่อผู้กู้ยืมเงิน

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ยืมเงิน คงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ใครที่ต้องการกู้เงินกับทางธนาคารออมสิน สามารถทำเรื่องกู้ยืมเงินได้เลย หากเข้าเงื่อนไขตามที่ทางธนาคารกำหนด

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *