Home / ข่าวทั่วไทย / SCB ปล่อยกู้สำหรับฟรีแลนซ์ วงเงินสูงสุด 3 แสนบาทไร้คนค้ำ

SCB ปล่อยกู้สำหรับฟรีแลนซ์ วงเงินสูงสุด 3 แสนบาทไร้คนค้ำ

SCB เพิ่มโอกาสฟรีแลนซ์เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงทางการเงินให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึง เปิด 4 ขั้นตอน ให้กลุ่มฟรีแลนซ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มโอกาสเข้าถึงทางการเงินให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึง ล่าสุดจับมือบริษัทฟาสต์เวิร์คเทคโนโลยีส์จำกัด ศูนย์รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ(ฟรีแลนซ์) ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย

ร่วมสนับสนุนให้อาชีพฟรีแลนซ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบ Digital Lending “สินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจ” วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมซึ่งสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยคลายความกังวล

เรื่องเงินลงทุนและสภาพคล่อง รวมถึงช่วยให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ สำหรับฟรีแลนซ์มืออาชีพที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Fastwork เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์อย่างต่อเนื่องขั้นต่ำ 10,000 บาทในรอบ 3 เดือนล่าสุด โดยมีนางสาวขวัญใจสงวนศักดิ์พิชัยผู้อำนวยการ

Business Banking Digital Lending Ecosystem Partnership Management ธนาคารไทยพาณิชย์และนายเจิดพิชิตกุล CEO และ Co-founder บริษัทฟาสต์เวิร์คเทคโนโลยีส์จำกัดประกาศความร่วมมือ ทั้งนี้ฟรีแลนซ์ที่สนใจสามารถสมัคร “สินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจ” ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอนดังนี้

1.ลงทะเบียนสินเชื่อได้ที่ https://fastwork.co/partnership/scb-loan

2.ธนาคารจะดำเนินการพิจารณาภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนจากบริษัท

3.ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SCB LINE Connect และแอปพลิเคชัน SCB EASY

4.ลูกค้ากดยืนยันการขอสินเชื่อและรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY

สอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลู กค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์

SCB SME Call Center โทร.0 2722 2222 และผ่านทางเว็บไซต์ https://scbsme.scb.co.th/ หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *