Home / ข่าวทั่วไทย / เตรียมลุ้น ครม. รับบัตรคนจนเพิ่ม ส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเงินเดือนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เตรียมลุ้น ครม. รับบัตรคนจนเพิ่ม ส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเงินเดือนตามเกณฑ์มาตรฐาน

ศบศ. เตรียมชง ครม. เปิดรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม–ส่งเสริมการจ้างงานเน้นเด็กจบใหม่ อุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับผู้มีรายได้น้อย เร่งทำรายละเอียดก่อนเสนอเข้า ครม
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 TNN online รายงานมติที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจจากผลกระทบจากการระบ ดของโรคโควิด-19 (ศบศ.)

โดยมี พล.อ. ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกร รมการ ศบศ. มี อำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอและกรอบแนวทางมาตรการเศร ษฐกิจ แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย

1.ระยะเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูเศร ษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด 19

2.ระยะปานกลางและระยะยาวเพื่อยกระดับศักยภาพและวางรากฐาน

การพัฒนาเศรษ ฐกิจในอนาคต ภายหลังจากการระบาดโควิด 19 สิ้นสุดล รวมถึงเห็นชอบกรอบข้อเสนอมาตรการเศร ษฐกิจระยะเร่งด่วน โดยการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะผู้จบการศึกษาใหม่

ควบคู่กับการรักษาการจ้างงานภายในประเทศ การสนับสนุนภาคเศร ษฐกิจจริง ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ให้สามารถฟื้นตัวเพื่อสร้างรายได้ให้ แก่ครัวเรือนและผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย และการรักษาเสถียรภาพ ทางการเงินเพื่อไม่ให้เกิดความผันผวน และบรรเทาความเสียหายที่อาจ จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบเศ รษฐกิจและการเงินของประเทศ ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอมาตรการในระยะเร่งด่วนที่สำคัญ 4 มาตรการ ดังนี้

1.มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว เราเที่ยวไปด้วยกัน อาทิ ขย ายสิทธิ์การจองพัก

จาก 5 คืน เป็น 10 คืน หรือเพิ่มค่าท่องเที่ยวจาก 1,000 เป็น 2,000 บาท การวางแนวทางมาตรการนำร่องเพื่อเปิดรับท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่(ภูเก็ตโมเดล)อย่างรอบคอบและรัดกุม

2.มาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจและ SMEs

3.มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน อาทิ การส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับ

ผู้ที่จบใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ทั้งแรงงานในและนอกระบบ และการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับผู้มีรายได้น้อย

4.มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ได้แก่ อาทิ มาตรการกระ ตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติมระยะใหม่

และมาตรการเปิดรับผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรา ยละเอียดมาตรการตามกรอบข้อเสนอมาตรการเศรษฐกิจ รวมทั้งการขอต่ออายุและ/หรือข้อเสนอเพิ่มเติมของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจตามเหมาะสมและความจำเป็น โดยต้องเสนอในที่ประชุม ศบศ.ทุก 2 สัปดาห์ หรือหากประเด็นใดแล้วเสร็จ จะนำเสนอ ครม.ทันที

ข้อมูลwasawadeenews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *