Home / ข่าวทั่วไทย / ประกาศใช้ ใบสั่งจราจรแบบใหม่ ผูกติดรถ-ปรับสูงสุด 1,000

ประกาศใช้ ใบสั่งจราจรแบบใหม่ ผูกติดรถ-ปรับสูงสุด 1,000

กำหนดแบบใบสั่งจราจรใหม่ ใช้ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ หรือชนิดส่งไปรษณีย์ เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน นี้ ปรับอัตราทำผิด กม.จราจร 200-1,000 บาท

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรมี 2 แบบ คือ

1.แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร สำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ มีขนาดกว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร และมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

2.แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร สำหรับส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร และมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ขณะเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น

ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน 155 ข้อ

ทั้งนี้ ค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก อยู่ระหว่าง 200-1,000 บาท

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *