Home / ข่าวทั่วไทย / วิธีสมัคร สินเชื่อดอกเบี้ยพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัคร สินเชื่อดอกเบี้ยพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 50,000 บาท

มาดู วิธีสมัครสินเชื่อดอกเบี้ยพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 50,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก โดย ธ.ก.ส.หวังช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมสร้างงานอื่นๆ เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรระบุว่า(ธ.ก.ส.)เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ“พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ”สำหรับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปซึ่งยังไม่เคยเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. โดยคิดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือนแรก เพื่อ ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสร้างงานอื่นๆ เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ในวงเงิน 5 หมื่นบาท โดย ธ.ก.ส.ระบุว่าจุดประสงค์ของสินเชื่อใหม่นี้คือการเป็นเงินทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อให้มีเงินทุนในการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรืออาชีพอื่นๆ เช่นใช้เป็นต้นทุนเพื่อขายอาหารขายสินค้าออนไลน์เปิดร้านซักรีดร้านเสริมสวยอู่ซ่อมรถขายของรถเข็นนวดแผนโบราณเป็นต้น

เงื่อนไขวิธีสมัครสินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

เป็นเกษตรกรทายาทของเกษตรกรบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพใหม่

บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพใหม่

ต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อนทั้งนี้ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. อยู่แล้วและยังไม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้นมีแผนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วงเงินสินเชื่อ

กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย

การชำระคืน

ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยอัตรา 0% ต่อปี

เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดตามอัตรา MRR ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 6.5% ต่อปี

หลักประกัน

ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ให้กูได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกันให้กูได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

สำหรับโครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ ในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่ำวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้สำหรับท่านผู้อ่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 02 555 0555

นอกจากนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท สำหรับเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนเกษตรกรรายละไม่เกิน 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือนวงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ไม่ต้องใช้หลักประกันและสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนโดยเริ่มเปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.2563 และนัดทำสัญญาตั้ง 7 พ.ค.-30 ธ.ค.2563

ที่มา:hot.khaoduan.live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *