Home / ข่าวทั่วไทย / เช็กด่วน! ถึงผู้พิการ ยังมีเงิน 9,000 บาท/ปี เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูฯ

เช็กด่วน! ถึงผู้พิการ ยังมีเงิน 9,000 บาท/ปี เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูฯ

เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ(โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ)คนพิการ:ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (แก้ไข 2 พ.ศ.2556) ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากอยู่ตามลำพังไม่มีผู้อุปการะ ครอบครัวขัดสนขาดแคลน หรือครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่นหัวหน้าครอบครัวเจ็บป่วย พิการ ตกงาน เป็นต้น ทำให้ได้รับผลกระทบต่อการเลี้ยงดูคนพิการ

เงื่อนไข

ช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี (สูงสุด 9,000 บาท/ปี)

อุปโภคบริโภค/ค่าครองชีพ

รักษาพยาบาล

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

หรืออื่นๆ โดยอนุมัติเป็นรายๆ

กระบวนการจ่ายเงินสงเคราห์

กลุ่มเป้าหมาย:คนพิการและครอบครัว

สถานที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ

กรุงเทพฯ:ศูนย์บริการคนพิการกรุงเพทฯ สายไหม,มีนบุรี,อ้อมน้อย,ลาดกระบัง

ต่างจังหวัด:พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด

อื่นๆ:หน่วยงานในสังกัด พก. 22 แห่ง

ขั้นตอนการดำเนินการ/เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบคำร้องและข้อเท็จจริง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

คณะกรรมการพิจารณา

เสนอ อพก./พมจ./หัวหน้าหน่วยงานพิตารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ มอบเงินสงเคราห์ฯให้กับคนพิการและครอบครัวโอนผ่านบัญชีธนาคาร/เช็คเอกสารและหลักฐาน

สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัญชีธนาคาร

อื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น

หมายเหตุ

ระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2558

แอดสอบถามกับคนที่เคยรับเงินก้อนนี้ ขอสรุปดังนี้ครับ

ต่างจังหวัดจะได้รับเงินเร็วเพราะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามลำดับยื่นเรื่องซ้อนกันได้แต่ห้ามเกิน 3 ครั้ง/ปี(สูงสุด 9,000 บาท/ปี)เช่นเดือนมิถุนาส่งเรื่องให้ พม.จังหวัดช่วยเหลือระหว่างที่รอความช่วยเหลือก็สามารถส่งซ้อนอีกเรื่องได้เป็นต้น

จะมีคนมาเยี่ยมพร้อมกับตรวจสอบเราพร้อมกับของใช้จำเป็นเช่นน้ำปลาปรากระป๋องยารักษาโรคเป็นต้น ทำเรื่องไม่ยุงยากเขาจะดูแลเราดีหากป่วยติดเตียงก็ให้ญาติทำเรื่องให้ได้

ข้อมูลนี้น้อยคนนักที่จะรู้ แอดขอให้คนที่อ่านจนจบโปรแชร์หรือบอกต่อให้คนพิการได้ทราบด้วยนะครับถือว่าร่วมทำบุญกราบขอบคุณมากๆครับ

กรมส่งเสร้มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:02-354-3388

เว็บไซต์:http://dep.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *