Home / ข่าวทั่วไทย / เปิดขั้นตอนลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง”รับเงิน 3,000 บาท

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง”รับเงิน 3,000 บาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)กล่าวถึงมาตรการ“คนละครึ่ง”ของรัฐบาลว่ารัฐบาลมีเป้าหมายที่จะรักษาระดับการบริโภคภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากเดือน ต.ค.-ธ.ค.นี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมาตรการนี้มีจำนวน 24 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชาชนทั้งประเทศ

ขณะที่เดิมกระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะใช้มาตรการ“คนละครึ่ง”กับคนทุกกลุ่ม แต่เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มมีข้อจำกัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีและรายได้ดังนั้uจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 10 ล้านคน

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินเข้าบัตรฯ ให้คนละ 500 บาท เป็นระยะ 3 เดือน รวมเป็น 1,500 บาท เพื่อให้ผู้ถือบัตรนำเงินไปใช้จ่ายได้ทันทีส่วนบุคคลทั่วไปนั้นจะใช้แนวทางคนละครึ่งกล่าวคือรัฐจะให้วงเงินสมทบไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายเท่ากับหรือมากกว่า 3,000 บาท เพื่อให้การใช้จ่ายกระจายไปยังร้านค้ารายย่อย

อย่างไรก็ตามรัฐบาลกำหนดให้สมทบเงินต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท โดยรัฐจะจ่ายเงินสมทบให้แก่ร้านค้าในวันถัดไปอาทิยอดใช้จ่ายใน 1 วัน อยู่ที่ 100 บาทต่อวัน ประชาชนจ่ายเพียง 50 บาท และรัฐจะสมทบให้แก่ร้านค้า 50 บาทต่อวันในวันถัดไปหากใช้จ่าย 200 บาท ประชาชนจ่าย 100 บาท รัฐจะสมทบ 100 บาทให้แก่ร้านค้าในวันถัดไป เป็นต้น

นอกจากนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่บุคคลทั่วไปจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 16 ต.ค.นี้ และเริ่มใช้จ่ายได้ 23 ต.ค.นี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งมีดังนี้

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com(เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ต.ค. 2563)

ได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน

ติดตั้งแอปฯ“เป๋าตัง”เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ

เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2563 หรือหลังจากได้รับสิทธิ์(หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์และเปิดสิทธิ์ให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพิ่ม)

ภาครัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ

อย่างไรก็ตามสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมกำหนดว่าต้องเป็นร้านค้ารายย่อยเท่านั้นโดยร้านค้าขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ทั้งนี้รัฐจะเปิดให้ร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการได้วันที่ 1 ต.ค.นี้ ส่วนร้านค้าเดิมที่เคยร่วมโครงการรัฐทั้ง“ชิมช้อปใช้”และมาตรการ“เราเที่ยวด้วยกัน”ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

แหล่งข้อมูล:thairath

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *